Nielen oblasť vzdelávania a rozvoja (L&D) sa rýchlo vyvíja. Ihrisko, v ktorom pôsobíme sa celkovo mení.
→ Digitálne technológie nás ovplyvňujú čoraz viac.
→ Nároky na zamestnanca sa zvyšujú, doba sa zrýchľuje a ako kontrast k tomu sa menia aj potreby a hodnoty zamestnancov.
→ Vzrastá diverzita, stúpa miera neistoty, sociálne média majú čoraz väčší vplyv, či chceme, alebo nie.
→ Environmentálne vplyvy vníma už snáď každý z nás.

Toto všetko má vplyv na to, v akých oblastiach by sme sa mali rozvíjať – aby sme ustáli dobu, prípadne udržali si náskok. Práve preto sme zostavili sme zoznam hlavných trendov v oblasti L&D, ktoré je potrebné sledovať v nadchádzajúcom roku.

Niektoré z týchto trendov sú už v plnom prúde, zatiaľ čo iné sa ešte len začínajú presadzovať. Všetky však majú potenciál revolučne zmeniť spôsob, akým sa učíme a rozvíjame svoje zručnosti.

O aké trendy ide?

Menia sa témy, v ktorých je potrebné vzdelávať zamestnancov, ako sa menia aj formy vzdelávania.

Poďme sa bližšie pozrieť na to, na aké zmeny sa je potrebné pripraviť.

Stiahnite si trendy aj vo forme E-BOOKu.

1. Preškoľovanie a zvyšovanie kvalifikácie pre budúcnosť

V roku 2024 bude do DNA úspešných podnikov čoraz viac strategicky začleňovaný dôraz na neustále vzdelávanie a organizačnú agilitu.

V nestálom a neistom ekonomickom prostredí budú spoločnosti naďalej uprednostňovať ciele, ktoré zvyšujú organizačnú pružnosť a odolnosť. Vzdelávanie zamestnancov je pri dosahovaní týchto cieľov dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Len organizácie s všestrannými, kvalifikovanými a flexibilnými zamestnancami sa dokážu rýchlo prispôsobiť meniacim sa podmienkam.

Upskilling, reskillling a cross skilling

33 % zručností, ktoré sa nachádzali na priemernej pracovnej pozícii v roku 2019, nebude do roku 2024 potrebných.

Vzhľadom na rastúcu medzeru v zručnostiach sa v roku 2023 pre väčšinu organizácií stane najvyššou prioritou zvyšovanie a preškoľovanie kvalifikácie.

Upskilling je o pomoci zamestnancom zdokonaliť alebo rozšíriť existujúce zručnosti zamestnancov, ktoré im umožnia napredovať v ich súčasných pozíciách.

Príklad: Lídri sa učia viesť ľudí na diaľku. Resp. Zamestnanci v bankovníctve absolvujú školenie na zlepšenie svojich digitálnych zručností v súvislosti s novými online bankovými nástrojmi.

Reskilling je o pomoci zamestnancom osvojiť si zručnosti, ktoré sú odlišné od ich súčasných kompetencií, a ktoré im umožnia prejsť na novú pozíciu.

Príklad: Novinár, ktorý pracoval v tlači, sa učí digitálne marketingové zručnosti pre novú prácu v online médiách.

V súčasnosti sa čoraz viac skloňuje aj slovo crosskilling
Cross-skilling (známy aj ako cross-training) zahŕňa školenie zamestnancov vo viacerých pracovných funkciách a zručnostiach.

Príklad: Predajca sa učí marketingové zručnosti, resp. marketér si osvojuje predajné zručnosti (a aj reálne pomáha obchodníkom získavať nových klientov).

V akých oblastiach rozvíjať zamestnancov?

Svetové ekonomické fórum každoročne prináša v rámci svojho prehľadu budúcnosť práce (Future of Jos 2023) prehľad zručností, ktoré sa budú od nás vyžadovať.

Ide o výsledok jedinečného prieskumu, do ktorého sa zapojilo 803 spoločností, ktoré spoločne zamestnávajú viac ako 11,3 milióna pracovníkov v rámci 27 priemyselných zoskupení a 45 ekonomík zo všetkých regiónov sveta.

V ktorých zručnostiach by sme sa mali rozvíjať?

Na obrázku nižšie sú znázornené kľúčové zručnosti, v ktorých je potrebné, aby sme sa rozvíjali, ak chceme udržať krok s dobou.

 

Ide o dve oblasti: myslenie a emócie.

Viacero spoločností kladie dôraz na rozvoj analytického myslenia. Hneď na druhej priečke sa ocitlo kreatívne myslenie, schopnosť učiť sa, schopnosť pracovať s technológiami (technological literacy), kontrola kvality.

Kognitívne zručnosti sa uvádzajú ako najrýchlejšie rastúci význam, čo odráža rastúci význam komplexného riešenia problémov v na pracovisku.

Z mäkkých zručností je to reziliencia/mentálna odolnosť, flexibilita a agilita, motivácia a sebauvedomenie, empatia, či aktívne počúvanie, zvedavosť a pozornosť k detailom. Prvú desiatku uzatvára vodcovstvo a sociálny vplyv (social influence).

Do akej miery vzdelávate (resp. plánujete vzdelávať) svojich zamestnancov v uvedených oblastiach?

Stiahnite si trendy aj vo forme ebooku.

2. Digitálne technológie

Technológie neustále napredujú a veda a vývoj neustále prichádzajú s novými nástrojmi a technikami na zefektívnenie procesov vzdelávania a rozvoja.

Ide o mobilné, online a offline vzdelávanie. Do popredia sa čoraz viac dostáva umelá inteligencia a imerzívne vzdelávanie: virtuálna realita, rošírená realita, gamifikácia…

Integrácia umelej inteligencie (Artificial intelligence – AI) do vzdelávania

Technologická konzultačná spoločnosť Gartner predpovedá , že až 40 % spoločností prijme generatívnu AI v rôznych aspektoch svojho podnikania, vrátane školení zamestnancov.

Prieskum z roku 2023 uskutočnený spoločnosťou PricewaterhouseCoopers International ukázal, že 34 % zamestnancov v ázijsko-pacifickej oblasti verí, že osvojenie si AI na pracovisku im umožní získať nové zručnosti potrebné v meniacom sa prostredí.

Školitelia a účastníci z rôznych odvetví, či už ide o maloobchod, výrobu, zdravotníctvo, baníctvo alebo stavebníctvo, považujú AI za obzvlášť užitočnú pri vytváraní interaktívneho a pútavého školiaceho obsahu. Namiesto tradičných jednorozmerných vyučovacích metód teraz tréneri začleňujú interaktívne stretnutia riadené AI, vďaka čomu je proces učenia citlivejší a prispôsobivejší individuálnym potrebám.

Tu sú niektoré z možností, ako môže AI prispieť k vzdelávaniu:

• Personalizované učenie – Adaptívne vzdelávanie: Systémy AI môžu analyzovať výsledky študentov a prispôsobovať obsah na základe ich individuálnych schopností a potrieb. Týmto spôsobom je možné poskytnúť personalizované učebné plány.

• Vzdelávacie chatboty – Chatboti pre podporu študentov: AI chatboti môžu poskytovať okamžitú pomoc a odpovede na otázky študentov, čím podporujú individuálne učenie.

• Interaktívne AI tutoriály – AI môže poskytovať interaktívne tutoriály, ktoré reagujú na pokrok študenta a poskytujú doplňujúce materiály podľa potreby.

• Analýza priebehu učenia – Analýza priebehu učenia: AI môže sledovať priebeh učenia a identifikovať trendy, čo školiteľom umožňuje lepšie prispôsobovať svoje metódy výučby.

• Predikcia úspechu – Analýza dát na predikciu úspešnosti: AI môže analyzovať dáta o študentoch a predpovedať, ktorí študenti môžu čeliť problémom alebo potrebovať dodatočnú pomoc.

• Automatické hodnotenie – Automatizované hodnotenie testov: AI môže byť použitá na automatizované hodnotenie testov a úloh, čím ušetrí čas učiteľov a umožní rýchlejšiu spätnú väzbu študentom.

Výskum britskej vlády uvádza, že v roku 2022 prispela umelá inteligencia do ekonomiky sumou 3,7 miliardy libier!“ A podľa údajov časopisu Forbes na rok 2023: „68 % veľkých spoločností, 33 % stredne veľkých spoločností a 15 % malých spoločností nedávno zaviedlo aspoň jednu technológiu AI.

V roku 2024 a neskôr bude vplyv automatizácie AI na pracovisku nepochybne naďalej významne ovplyvňovať komunitu vzdelávania a rozvoja a meniť dynamiku rozvoja zručností a profesionálneho rastu.

Imerzívne vzdelávanie

Významnejšiu úlohu pri vytváraní realistických a kontextovo bohatých vzdelávacích zážitkov v rámci pracovného toku budú zohrávať aj imerzívne technológie, ako je napr. rozšírená realita (AR) a virtuálna realita (VR).

Cieľom je vytvoriť prostredie, ktoré podporuje praktické učenie a motivuje študentov prostredníctvom aktívnej účasti a skúseností.

Kľúčovými prvkami imerzívneho vzdelávania sú:

• Virtuálna realita (VR)
Použitie technológie VR umožňuje študentom ponoriť sa do simulovaného prostredia, kde môžu študenti vykonávať zložité úlohy počas školenia v simulovanom prostredí. Ide o získanie interaktívnych skúseností, ktoré kopírujú scenáre zo skutočného sveta. Táto forma vzdelávania sa využíva pri výučbe odborných zručností alebo v prípade, keď je potrebné skúmať prostredie, ktoré nie je bezpečné alebo dostupné v reálnom svete (nemocnice, letecké spoločnosti, hotely…).

Príklad:
Chirurgický tréning – VR môže poskytnúť študentom možnosť praktizovať chirurgické zákroky v simulovanom prostredí bez rizika pre pacienta.

Liečba fóbií – VR sa používa na liečbu fóbií a úzkostných porúch prostredníctvom kontrolovaného prostredia, ktoré umožňuje jednotlivcom postupne prekonávať svoje obavy.

Historické udalosti – Študenti môžu zažiť historické udalosti, ako keby boli priamo prítomní, čo môže zvýšiť ich porozumenie dejín.

Táto forma vzdelávania bude čoraz viac vzrastať (s očakávaným CAGR 41,2 % do roku 2031).

• Rozšírená realita – (AR – Augmented reality)
AR kombinuje digitálny obsah s reálnym svetom. Študenti môžu vidieť a interagovať s digitálnymi prvkami, ktoré sú premietnuté do ich skutočného okolia, čo môže prispieť k hlbšiemu porozumeniu konkrétnych konceptov.

Príklad:
Učenie v biológii o anatómii – Študenti môžu skenovať obrázky alebo knihy a získavať rozšírené modely bunkových štruktúr alebo anatómie.
Vzdelávanie v múzeách a galériách – Návštevníci môžu použiť AR na získanie doplnkových informácií o exponátoch, ako napríklad histórie alebo vedecké vysvetlenia.

Pracovné vzdelávanie a školenie – Pri opravách alebo technických úlohách môže AR poskytnúť interaktívne návody a inštrukcie priamo v pracovnom prostredí.

Nákupné centrá a obchody – Zlepšenie nakupovania a vzdelávania o produktoch. Zákazníci môžu skenovať produkty v regáloch, pričom AR poskytne dodatočné informácie o výrobkoch, ako sú recenzie, návody na použitie a alternatívy, čo pomáha pri rozhodovaní o nákupe.

Učenie o rastlinách a zvieratách – Použitie AR pre interaktívne vzdelávanie o rastlinách a zvieratách. Študenti môžu skenovať obrázky v učebniciach alebo na teréne a zobraziť si rozšírené informácie o rôznych druhoch rastlín a zvierat, vrátane ich biológie, ekológie a významu v ekosystéme.

Rozvíjanie jazykových zručností – Použitie AR pre učenie nových jazykových slov a fráz. Aplikácie môžu rozpoznávať predmety v reálnom svete a zobrazovať ich názvy v cieľovom jazyku. Študenti tak môžu okamžite vidieť a zapamätať si správne výrazy pre rôzne predmety alebo situácie.

Matematické vzdelávanie – Využitie AR pre matematické vzdelávanie v reálnom svete. Študenti môžu použiť AR na zobrazenie matematických vzorcov, problémov alebo geometrických konceptov priamo v ich okolí, čím sa matematika stáva interaktívnou a praktickou.

• Gamifikácia učenia
Gamifikácia tréningu poskytuje jednotlivcom zábavný a pútavý spôsob učenia sa. Očakáva sa, že techniky často používané v hrách, ako sú súťažné rebríčky, odmeny a interaktívna hra, zvýšia účasť, pretože organizácie sa snažia zvýšiť zapojenie a motiváciu študentov prostredníctvom obsahu školení.

Využitie herných prvkov môže urobiť vzdelávací proces zábavnejším a motivujúcim. Hry môžu byť navrhnuté tak, aby pomáhali študentom rozvíjať kritické myslenie, riešenie problémov a spoluprácu.

V správe z roku 2021 sa zahrnutie hier do tréningových modulov zvýšilo z 19 % v roku 2020 na 21 % v nasledujúcom roku. Spoločnosti investujú viac do gamifikácie učenia, pretože to vedie k lepšiemu celkovému pochopeniu učebných materiálov.

• Interaktívne technológie
Použitie interaktívnych nástrojov a technológií umožňuje študentom aktívne zúčastňovať sa na výučbe a podieľať sa na tvorbe svojho vzdelávacieho obsahu.

Výhody využívania digitálnych prvkov vo vzdelávaní

Nové technológie prinášajú množstvo benefitov:
• Zameraním sa na online a mobilné vzdelávacie skúsenosti môžete osloviť zamestnancov tam, kde sa nachádzajú, a poskytnúť im flexibilitu, ktorú potrebujú na to, aby sa mohli učiť podľa svojich vlastných podmienok.
• Navyše môžete sledovať zapojenie zamestnancov a výsledky vzdelávania v reálnom čase, takže sa môžete uistiť, že vaše programy L&D sú efektívne a spĺňajú potreby zamestnancov.
• Personalizácia vzdelávacích skúseností riadená umelou inteligenciou bude čoraz sofistikovanejšia, čo ešte viac prispôsobí vzdelávací obsah individuálnym potrebám a štýlom učenia.
• Hodnotenie študentov – poskytnutie spätnej väzby počas celého vzdelávania.

3. Učenie v toku práce

Učenie v toku práce (LIFOW – learning in the flow of work) poskytuje zamestnancom obsah a informácie, ktoré potrebujú na splnenie každej úlohy, presne vtedy, keď ich potrebujú.

Počuli ste už o modeli 70:20:10?
Podľa pravidla 70-20-10 sa učíme na základe troch typov skúseností v pomere:
70 % na základe náročných skúseností a úloh
20 % rozvojových vzťahov
10 % práca na kurzoch a školeniach

Doposiaľ sa študenti učili častokrát v predstihu. Niektorí nestihli aplikovať informácie do praxe, nevracali sa k informáciám a do hry vstupovala aj krivka zabúdania.

Učenie sa v toku práce sa deje v bode potreby. Keď zamestnanci narazia na problém/výzvu v práci, sú vnímavejší, pátrajú po informáciách, snažia sa dozvedieť viac o tom, ako výzvu zvládnuť. To ich naštartuje na vzdelávaciu cestu, ktorá je v súlade s ich aktuálnym bodom vývoja. Učenie sa spôsobom Just-in-time /LIFOW zaisťuje lepší prenos vedomostí do reálneho sveta.

Hlavnou zmenou sa tak stáva zmena miesta školenia a dĺžky školenia.

• Miesto školenia
Tradične vzdelávanie pracovnej sily vyťahovalo ľudí od ich stolov a kancelárskych priestorov. V roku 2024 je učenie v toku práce naďalej pripravené prejsť transformačným vývojom, ktorého jadrom bude technológia a učenie sa z pracovného miesta, resp. z domu.

Možno sa pýtate ako….

Nuž… Inteligentné vzdelávacie systémy poháňané umelou inteligenciou budú aktívne identifikovať momenty vhodné na výučbu a poskytovať cielený obsah presne načas, aby sa riešili konkrétne výzvy alebo príležitosti.

Na školenia už nebude potrebný čas mimo kancelárie (čo je výhoda, aj nevýhoda… ak si vezmeme, že odstup od pracoviska bol zároveň psychohygienou, možnosť stretnúť sa s kolegami z iných pobočiek cennou príležitosťou na výmenu know-how….).

• Dĺžka školenia
Niekoľkodňové školenia budú viac menej výnimkou. Hlavným trendom sa stanú mikroučebné moduly (microlearningy).

Microlearning je vzdelávací prístup, ktorý sa zameriava na poskytovanie
malých,
konkrétnych
a ľahko stráviteľných dávok informácií,
čo umožní zamestnancom efektívne získavať vedomosti bez narušenia ich pracovného procesu.

Bojíte sa námietok klienta? Otvoríte si lekciu Zvládanie námietok, vstrebete know-how, pripravíte si svoju reč a ide sa do praxe…

Mikroučebné moduly budú prístupné na požiadanie, ponúknu rýchly prístup k informáciám.

 

Príklady:

 • Interaktívne video tutoriály – Krátke, interaktívne videá, ktoré poskytujú rýchle a konkrétne informácie na riešenie určitých problémov alebo naučenie sa nových zručností.
 • Infografiky, obrázkové návody a iné pomôcky – Na vyťažených pracoviskách, najmä v hybridných prostrediach, nie je možné prerušiť prácu, aby ste sa mohli učiť. Nástroje na podporu výkonu – infografiky, obrázkové návody a iné pracovné pomôcky, ktoré pomocou obrázkov a krátkeho textu vysvetľujú špecifické koncepty alebo postupy (dokumenty PDF, videá „ako na to“, kontrolné hárky, šablóny), sú skvelými stratégiami LIFOW.
 • Flash karty a kvízy – Použitie flash kariet alebo krátkych kvízov na overenie vedomostí alebo učenie nových faktov.
 • Podcasty alebo zvukové nahrávky – Krátke zvukové nahrávky, ktoré umožňujú poslucháčom učiť sa cez audioformát, či už sú to rozhovory, diskusie alebo krátke lekcie.
 • Kurátorstvo obsahu – Charakteristickým znakom efektívneho programu LIFOW je rýchle poskytnutie potrebného vzdelávania zamestnancom práve včas. Dobre kurátorsky spracovaný, efektívne indexovaný a intuitívne zoradený obsah môže podporiť ciele každej stratégie LIFOW.
 • Emailové série so vzdelávacím obsahom – Posielanie krátkych vzdelávacích článkov alebo tipov priamo do emailovej schránky, aby sa študenti alebo zamestnanci mohli pravidelne vzdelávať.
 • Mikroprojekty alebo úlohy – Poskytovanie malých projektov alebo úloh, ktoré si vyžadujú iba krátky čas na dokončenie, s cieľom posilniť určité zručnosti.
 • Mobilné aplikácie pre vzdelávanie:
 • Aplikácie, ktoré umožňujú používateľom pristupovať k mikrolearningovému obsahu z mobilných zariadení, či už ide o krátke videá, kvízy alebo interaktívne lekcie.
 • Webináre alebo online workshop – Krátke, interaktívne online prednášky alebo workshopy, ktoré sa zameriavajú na konkrétne témy alebo schopnosti.
 • Sociálne médiá pre vzdelávanie – Vytváranie krátkych edukačných obsahov na platformách sociálnych médií, kde sa ľudia môžu rýchlo informovať o nových konceptoch alebo postupoch.
 • Sociálne učenie je proces získavania vedomostí alebo zručností pozorovaním a napodobňovaním druhých. Takto sa učíme hovoriť, chodiť a správať sa ako ľudia okolo nás. A je to zďaleka jeden z najdôležitejších aspektov nášho života. (Zamyslite sa nad tým – veľká časť toho, čo vieme, pochádza z pozorovania druhých a napodobňovania ich správania). Sociálne učenie nám umožňuje napredovať bez toho, aby sme začínali od nuly znova a znova. Keď sa pozrieme na vzory, ktoré tu boli pred nami, môžeme sa poučiť z ich úspechov a neúspechov a stavať na ich pokroku. Môžeme zvýšiť kvalifikáciu našej existujúcej pracovnej sily, vytvoriť nové príležitosti pre tých, ktorí sú ochotní učiť sa a riadiť inovácie v našej ekonomike.

Ak doposiaľ mnohé organizácie považovali čas za jednu z najväčších prekážok vzdelávania a rozvoja (ak nie za najväčšiu), táto bariéra bude ľahko odstránená.

Preto je pochopenie toho, čo je to pracovný tok učenia, ako ovplyvňuje produktivitu a čo môžete urobiť pre jeho optimalizáciu, niečím, čím sa sa čoraz viac budú organizácie zaoberať.

4. Podpora wellness a duševného zdravia

Výsledky firme doručujú ľudia.
To oni firme pomáhajú napĺňať ciele, sú v styku s klientom, prinášajú podnety ohľadne drobných inovácií.

Firmy si čoraz viac uvedomujú, že má význam zaoberať sa vnútornou pohodou zamestnancov.

Podľa údajov nadácie The Mental Health Foundation „1 zo 6,8 ľudí má problémy s duševným zdravím na pracovisku.“ V neposlednom rade „lepšia podpora duševného zdravia na pracovisku môže britským podnikom ušetriť až 8 miliárd libier ročne“.

V roku 2024 bude tlak na organizácie, aby poskytovali vhodnejšiu a účinnejšiu podporu v oblasti wellness a duševného zdravia, ešte väčší.

Organizácie môžu riešením otázok duševnej pohody zamestnancov vytvoriť prostredie, ktoré podporuje angažovanosť, produktivitu a pocit naplnenia, čím prispievajú k osobnému aj profesionálnemu rastu.

Podniky zavádzajú školiace programy zamerané na duševné zdravie a pohodu zamestnancov. Zavádzaním well-being programov vyhrávajú obdive strany: zamestnávateľ aj zamestnanec (vyššia miera motivácie, vyššia spokojnosti s prácou a lepšie udržanie zamestnancov).

Tu je stručný zoznam oblastí, v ktorých môžete mať vo svojej organizácii zmysluplný a pozitívny vplyv.

• Holistické programy pre dobrú pohodu zamestnancov
• Tréningy všímavosti (mindfulness) a znižovania stresu
• Školenia emocionálnej inteligencie
• Školenie o duševnom zdraví pre manažérov
• Flexibilné pracovné podmienky a možnosti vzdelávania
• Integrácia aplikácií a platforiem pre duševné zdravie
• Dni zdravia a politiky dovoleniek v oblasti duševného zdravia
• Siete vzájomnej podpory
• Pravidelné kontroly duševného zdravia

Rok 2024 má byť svedkom dynamického posunu v oblasti blahobytu zamestnancov, ktorý je formovaný technologickým pokrokom, prehĺbeným chápaním holistického zdravia a trvalým vplyvom globálnych udalostí. Zamestnávatelia a personalisti musia držať krok s týmito trendmi a zabezpečiť, aby vytvorili prostredie, kde zamestnanci nielen prežívajú, ale aj prosperujú.

Ste pripravení na budúcnosť?

Priniesli sme Vám prehľad najhorúcejších trendov v oblasti rozvoja a vzdelávania zamestnancov.

Čo s tým?
Zamyslite sa nad nasledovnými otázkami:
Do akej miery vzdelávate zamestnancov v uvedených oblastiach (myslenie/emócie)?
• Do akej miery využívate technológie, ktoré reflektujú nasadený trend (AI a iné)?

Firmy, ktoré investujú do iniciatív v oblasti L&D zameraných na budúcnosť, získajú lepšiu pozíciu pre úspech v čoraz dynamickejšom a zložitejšom podnikateľskom prostredí.

Stiahnite si trendy aj vo forme ebooku.

Zdroje

2023 Workplace Learning Report
https://learning.linkedin.com/content/dam/me/learning/en-us/pdfs/workplace-learning-report/LinkedIn-Learning_Workplace-Learning-Report-2023-EN.pdf
https://cloudassess.com/blog/how-trainers-and-assessors-are-integrating-chatgpt/
https://sopa.tulane.edu/blog/whats-difference-between-ar-and-vr

https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2023/digest/