INFORMÁCIA O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV STRÁNKY WWW.GTOG.EU

Je pre nás dôležité, aby osobné údaje nášho klienta boli vždy v bezpečí.

Z tohto dôvodu sme všetky procesy spracúvania osobných údajov našich klientov nastavili tak, aby boli v súlade s aktuálnou právnou úpravou, najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ak sa uplatňuje (ďalej len „Zákon“).

V súlade s čl.13 GDPR Vás v tomto dokumente informujeme o tom:

 1. Kto Vaše osobné údaje spracováva a kde nás môžete kontaktovať pre účely Vašich otázok alebo žiadostí ohľadom ochrany osobných údajov
 2. Akým spôsobom spracúvame osobné údaje, keď:
  • navštívite našu stránku www.gtog.eu;
  • navštívite naše fanúšikovské stránky na Facebooku, Instagrame a LinkedIn;
  • sa prihlásite na odber noviniek a keď využívame direct marketing;
  • keď s nami komunikujete (prostredníctvom chatu, online kontaktného formulára, registračného formulára alebo elektronicky);
  • keď organizujeme súťaže.
 3. Komu sa Vaše osobné údaje poskytujú
 4. Akým spôsobom používame súbory cookies
 5. Aké sú Vaše práva
 6. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Naša stránka alebo jej subdomény môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán (napr. LinkedIn), ktoré po ich navštívení môžu zhromažďovať Vaše osobné údaje. Tieto webové stránky tretích strán majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za tieto ich pravidlá. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na tieto webové stránky tretích strán sa dôkladne informujte o ich pravidlách a prípadne aj o vlastných nastaveniach na týchto stránkach.

 1. IDENTIFIKAČNÉ A KONKTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA
 2. GtoG, s.r.o., so sídlom Vavilovova 5, 85101, Bratislava IČO: 45 397 562, DIČ: 2022 986790 IČ DPH SK 2022 986790 Zápis: obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,Oddiel: Sro, vložka číslo: 63635/B

  • Pre poštovú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje:

   GtoG, s.r.o. Vavilovova 5, 85101, Bratislava

  • Pre elektronickú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje

   info@gtog.eu

  • Pre telefonickú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje:

   +421908 173 059

 3. AKÝM SPÔSOBOM SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE
  • Návštevníci našej stránky www.gtog.eu

   O návštevníkoch našej stránky nespracovávame žiadne osobné údaje, na základe ktorých by sme mohli návštevníka stránky individuálne identifikovať s výnimkou prípadu, ak si našu stránku prezeráte počas toho, keď ste prihlásení do svojho zákazníckeho účtu.

   Naša webová stránka používa súbory cookie - ďalšie informácie o súboroch cookie získate v časti IV. nižšie.

   Na našu webovú stránku sme začlenili odkazy na webové stránky tretích strán, ktorými sú hlavne sociálne siete (Facebook, LinkedIn, Instagram). Tieto funkcie niekedy zahŕňajú skripty alebo iné prvky, ktoré dokážu čítať a niekedy ukladať súbory cookie z týchto sociálnych sietí do zariadenia používateľa. Ako prevádzkovateľ webovej stránky www.gtog.eu nemáme prístup k týmto súborom cookies a k údajom, ktoré zhromažďujú alebo kontrolujú.

  • Návštevníci našich fanúšikovských stránok na sociálnych sieťach

   Naša spoločnosť využíva fanúšikovské stránky na Facebooku (https://www.facebook.com/gtog.eu), Instagrame (https://www.instagram.com/ivana_miklovic/ ), LinkedIn (ďalej len „sociálne siete“).

   Tieto stránky používame na zvýšenie povedomia o značke „GtoG“, na predstavenie služieb, produktov, našich vízií, úspešných príbehov a noviniek.

   Je naším oprávneným záujmom prevádzkovať stránky sociálnych sietí, nakoľko komunikáciu so zákazníkmi a verejnosťou na sociálnych sieťach považujeme za kľúčovú pre naše podnikanie.

   Ak navštívite naše stránky na sociálnych sieťach, môžeme získať štatistické údaje a prehľady o návštevách na našej stránke prostredníctvom súborov cookie umiestnených treťou stranou (prevádzkovateľom sociálnej siete). Osobné údaje môžeme tiež dostávať v závislosti od nastavenia profilu návštevníka a nastavenia ochrany jeho súkromia na sociálnej sieti, keď s nami návštevníci komunikujú na našich fanúšikovských stránkach, „lajkujú“ nás, dávajú komentáre, zdieľajú alebo inak reagujú na naše aktivity alebo príspevky. V takomto prípade predpokladáme, že návštevníci nám poskytli tieto osobné údaje dobrovoľne. Osobné údaje budeme spracúvať na účely prezentácie našej spoločnosti, značky „GtoG“ , noviniek, produktov a služieb verejnosti, čo považujeme za náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Osobné údaje sa budú spracúvať desať rokov.

   Upozorňujeme, že ak kliknete na tlačidlo sociálnej siete umiestnené na našej webovej stránke, budete presmerovaní na webovú stránku, ktorú prevádzkuje tretia strana (napr. Facebook, LinkedIn, Instagram) a ktorá má vlastnú politiku ochrany osobných údajov, za ktorú nepreberáme zodpovednosť. Prevádzkovatelia sociálnych sietí môžu ukladať cookies do počítača alebo iného zariadenia osoby, ktorá navštívila našu fanúšikovskú stránku; niektoré sociálne siete tak robia bez ohľadu na to, či má daná osoba účet na tejto sociálnej sieti alebo nie. Naša spoločnosť a sociálna sieť sme spoločne zodpovední za spracovanie osobných údajov používateľov našej fanúšikovskej stránky. V našom prípade však súbory cookie sociálnych sietí používajú a spravujú výlučne prevádzkovatelia sociálnych sietí. Inými slovami, sociálne siete spracúvajú osobné údaje na svoje vlastné účely a môžu dokonca prenášať údaje do krajín, ktoré neposkytujú dostatočnú úroveň ochrany osobných údajov (napr. USA). Viac informácií o pravidlách používania cookies a politike ochrany osobných údajov nájdete tu:

   https://www.facebook.com/privacy/explanation

   https://help.instagram.com/519522125107875

   https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

  • Prihlásenie sa na odber noviniek a priamy marketing

   Prostredníctvom e-mailových„noviniek“(ďalej aj len „newsletter“) príležitostne informujeme nielen o našich novinkách, ale obsahom newsletteramôžu byť aj autorské články, e-bookya prezentácie s odborným a cenným obsahom, ktorými pomáhame našim klientom a fanúšikom uplatňovať naše odporúčané metódy v praxi a zároveň vytrvať vo svojom odhodlaní učiť sa svojpomocne. Novinky sú zasielané e-mailom a zdarma.

   Realizácia priameho marketingu je v tomto prípade našim oprávneným záujmom (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Ak však pri nákupe odmietnete použitie Vašich kontaktných údajov pre účely direct marketingu, nebudeme Vám novinky posielať. Vaše osobné údaje spracovávame iba po dobu účelu spracúvania, najdlhšie po dobu piatich rokov odkedy ste u nás naposledy nakupovali/sťahovali elektronický obsah.

   Samozrejme, na našej webstránke sa môžete dobrovoľne a na základe svojho slobodného rozhodnutia prihlásiť na odber noviniek aj vtedy, ak ste u nás zatiaľ nenakupovali, ale napríklad Vás zaujali naše produkty či služby. V takomto prípade potrebujeme Vašu e-mailovú adresu, na ktorú Vám budú novinky zasielané. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je Váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm a) GDPR), ktorý potvrdíte zakliknutím políčka pri prihlásení sa na odber noviniek. Vaše osobné údaje spracovávame iba po dobu trvania účelu spracúvania, najdlhšie po dobu piatich rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať na našich kontaktných adresách uvedených vyššie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovávania pred odvolaním súhlasu.

   Osobitne Vás upozorňujeme, že podľa čl. 21 GDPR máte ako dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

   Popri tom, zrušenie odberu noviniek Vám bude dostupné v každom prijatom direct marketingovom e-maile.

  • Komunikácia (prostredníctvom chatu, online kontaktnéhoformulára, registračnéhoformulára alebo elektronicky)

   Ak s nami prostredníctvom našej webstránky komunikujete (napr. využitím kontaktného formuláru, zaslaním e-mailu), prípadne dostaneme Vás registračný formulár zo sekcie „Chcem spolupracovať“, dostávame Vaše osobné údaje, ktoré v takejto komunikácii uvediete (najmä e-mail, meno, priezvisko, príslušnosť k spoločnosti, obsah správy a pod.). Máme za to, že Vami zadané údaje sú správne a aktuálne.

   Vybavenie Vašej korešpondencieje našim oprávneným záujmom (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

   Máme tiež za to, že odoslaním takejto korešpondencie zároveň očakávate a súhlasíte, že Vás môžeme následne kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo elektronickou správou s cieľom vybaviť Vašu korešpondenciu alebo žiadosť.

   Vaše osobné údaje takto získané spracovávame iba po dobu, po ktorú trvá účel ich spracovávania, maximálne však 24 mesiacov od ukončenia poslednej komunikácie.

  • Súťaže

   Ak budeme organizovať súťaže, právnym základom spracovávania osobných údajov bude vždy Váš súhlas. Osobné údaje budú spracovávané za účelom účasti účastníka v súťaži, vyhodnotenia priebehu súťaže, vyhlásenia jej výsledkov a doručenia výhry. Detaily týkajúce sa spracovávania osobných údajov budú vždy uvedené v štatúte súťaže, prípadne v inom dokumente, ktorým bude súťaž vyhlásená.

 4. KOMU SA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTUJÚ
 5. Všeobecne, Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím osobám, pokiaľ to nie je výslovne nevyhnutné pre poskytnutie našich služieb alebo splnenie našich povinností vyplývajúcich zo zmlúv či z právnych predpisov (napr. poskytnutie orgánom verejnej moci v prípade kontroly a pod.). Nevykonávame však prenos osobných údajov do tretích krajín, ani osobné údaje nezverejňujeme.

  Ďalej, pri poskytovaní našich služieb môžeme využívať tzv. sprostredkovateľov, ktorí spracovávanie údajov vykonávajú v našom mene; k takýmto sprostredkovateľom patrí napr. administrátor webovej stránky, poskytovateľ webového priestoru, osoby zabezpečujúce účtovníctvo, IT infraštruktúru, zasielateľské služby, fakturačné webové nástroje a pod. Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona.

 6. COOKIES
 7. Súbory cookie

  S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webovej stránky ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

  Čo sú súbory cookie?

  Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

  Ako používame súbory cookie?

  Tieto webstránky používajú nasledovné typy súborov cookies:

  • pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok;
  • na zapamätanie si používateľských nastavení;
  • pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov.

  Ako kontrolovať súbory cookie?

  Podľa ods. 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa za súhlas na účely uchovávania alebo prístupu k informáciám uloženým v koncovom zariadení používateľa považuje aj použitie príslušných nastavení webového prehliadača alebo iného počítačového programu. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás upozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo súbory cookie úplne zablokovať.

  Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

  Ako odmietnuť používanie súborov cookie?

  Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

 8. VAŠE PRÁVA
 9. Dovoľujeme si Vás informovať, že naša spoločnosť nevyužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

  Ako dotknutá osoba podľa GDPR máte právo:

  • na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim osobným údajom (najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje spracúvané, kategórie spracúvaných údajov, účel spracúvania, zdroj ich získania, dobu ich uchovávania);
  • na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov;
  • obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 GDPR (napr. ak sú údaje nesprávne, alebo spracovávané nezákonne);
  • získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa podmienok uvedených v čl. 20 GDPR (ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy);
  • namietať proti direct marketingu ako aj namietať proti spracovávaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie v prípadoch, keď sa Vaše osobné údaje spracovávajú na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za podmienok uvedených v čl. 21 GDPR;
  • na vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v prípadoch stanovených v čl. 17 GDPR.

  Uplatniť svoje práva môžete na kontaktoch uvedených v úvode tohto dokumentu. Informácie o opatreniach, ktoré sme prijali na základe Vašej žiadosti o uplatnenia práv, Vám poskytneme bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti (uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace (o každom takomto predĺžení lehoty Vás budeme bezodkladne informovať spolu s dôvodmi zmeškania lehoty). Ak podáte žiadosť elektronicky, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

  Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov či GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 10. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
 11. Odoslaním tohto formulára súhlasíte s nasledovnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov. V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) záujemca (ďalej len „dotknutá osoba“) poskytnutím svojich kontaktných údajov udeľuje spoločnosti GtoG, s.r.o. (sídlom: Vavilovova 5, 851 01 Bratislava, IČO: 45397562) (ďalej len „Prevádzkovateľ“) súhlas na spracovanie a správu osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email. Účelom poskytnutia a spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorý vzniká na základe odoslania kontaktného formulára dotknutou osobou. Vaše údaje sa použijú na spracovanie otázky a uložia na neskoršie použitie v prípade, že sa objaví nasledujúca otázka. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, pričom tieto nebudú zasielané do štátov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru ani medzinárodným organizáciám. Vaše osobné údaje budú na základe vášho súhlasu uchovávané počas trvania spracovania otázky, maximálne však počas 10 rokov, pričom udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať telefonicky na telefónom čísle 0908 173 059, zaslaním písomnej žiadosti na emailovú adresu info@gtog.eu, alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti GtoG, s.r.o., Vavilovova 5, 851 01 Bratislava. Neodvolaním udeleného súhlasu niektorým z vyššie spomenutých spôsobov súhlasí účastník so spracovaním jeho osobných údajov v uvedenom rozsahu. Účastník má právo informovať sa o rozsahu spracovaných údajov, účeloch ich využitia a tie obmedziť. Urobiť tak môže obrátením sa na organizátora prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov, kde mu budú zodpovedané všetky prípadné otázky zodpovednou osobou.

  Tieto zásady ochrany osobných údajov sa riadia legislatívou platnou v Slovenskej republike. Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke. Tieto podmienky sú platné od 1.2.2021.