Čoraz viac k nám prúdia informácie o sile Data Analytics. Aj ja som bola  zvedavá, či Data Analytics vie priniesť užitočné informácie aj pre oblasť vzdelávania. Spojila som sa s firmou Emark, ktorá nasadila svoje nástroje na naše údaje … a čakala som so zvedavosťou, čo nové sa dozviem.
Výsledok?
O niektorých údajoch som vedela, nakoľko sama si vediem štatistiky (Ktorý lektor dosiahol najlepšie hodnotenie/najhoršie; Ktorý tréning mal najsilnejšiu odozvu…). Do niektorých oblastí však vniesol zaujímavý vhľad Viktor Hirchner z Emarku.

Viktor prišiel na pár zaujímavých súvislostí, ktorú na prvý pohľad nie je vidno (no ktoré mi čím ďalej tým viac dávajú logiku):
Spokojnosť s lektorom vysoko koreluje s celkovou spokojnosťou so školením. Teraz sa to zdá samozrejmé. Je málo pravdepodobná kombinácia, že účastníkom by niečo prekážalo na lektorovi a boli by spokojní s tréningom. Podľa našich údajov – lektor má výrazný vplyv na mieru spokojnosti so školením.
• Druhá oblasť, ktorá výrazne vplývala na spokojnosť so školením bola vnímaná miera užitočnosti školenia. Ak účastníci vedeli, ako využijú informácie v praxi, celkovo školenie hodnotili vysokými známkami.

To, do akej miery budú účastníci spokojní s lektorom, je ťažšie ovplyvniteľné. Mieru užitočnosti informácií vie však lektor výrazne ovplyvniť.
A práve téme ako zvýšiť spokojnosť so školením na základe sústredenia sa na užitočnosť v praxi sa venujeme v nasledovnom článku.

Čo robiť, aby účastníci vášho školenia boli spokojní?

Ak školíte ľudí, zaiste mi dáte za pravdu, že je to radosť pre lektora, ak sú účastníci so školením spokojní. Ešte väčšia radosť je, keď účastníci získané informácie používajú, keď im zmenia život pozitívnym smerom.

Ako teda zabezpečiť, aby účastníci získané informácie používali?

Poznajte potreby a kontext svojho klienta
Dajte si záležať na príprave. Pozrite sa na tému očami účastníkov. Hovorte s nimi pred tréningom. Zmapujte: Akými témami žijú? Ktoré konkrétne situácie sú pre nich náročné na riešenie? Aké informácie, zručnosti potrebujú doplniť, aby sa im darilo v práci?
Pamätajte: nejde o to, čo chcete vy, ale o to, čo potrebujú účastníci. Častokrát je rozdiel medzi pohľadom lektora (toto všetko mám pripravené) a potrebou účastníkov. Nespadnite do tejto pasce.

• Zodpovedzte na otázku ´Prečo?´- Poukážte na význam vzdelávania
Ako prvé – zistite, čo motivuje vašu cieľovú skupinu.

Malý príklad: Veľa detí nemá rado zeleninu. Dá sa to zmeniť? Na Cornell University urobili malý experiment – premenovali ju štýlom, ktorý bol pre deti atraktívnym. Obyčajná mrkva sa stala mrkvou s röntgenovým videním. A túžba detí konzumovať mrkvu enormne vzrástla.

Na začiatku každého školenia (resp. bloku) vysvetlite prečo je práve táto téma dôležitá. Prepojte tému, ktorú idete školiť s potrebami účastníkov (odvolajte sa na identifikáciu vzdelávacích potrieb), zvyšovanie ich trhovej hodnoty, ako aj nezabudnite na prepojenie potrieb biznisu.

• Umožnite účastníkom vyskúšať si, čo sa naučili
Po prebratí danej témy je nevyhnutné, aby si účastníci precvičili nadobudnuté know how (demonštračná fáza).
Vyhraďte vo vzdelávacom bloku čas, aby mali účastníci možnosť aplikovať získané informácie na základe riešenia nejakého problému, využiť fakty, precvičiť si techniky novým spôsobom.
Pri navrhovaní spôsobu aplikovania informácií sa môžete oprieť o Bloomovu taxonómiu: vyrieš, ukáž, použi, ilustruj, skonštruuj, skompletizuj, zatrieď …

(Malá poznámka: Pri následnom zhodnocovaní, ako to danej osobe išlo, sa nezameriavajte len na to, čo nebolo ešte ´dokonalé´, ale prioritne sa zameriavajte na progres – na to, čo už daná osoba urobila dobre).

• Ako tomu rozumiete vy? – Doprajte účastníkom čas na premýšľanie a na vlastné vysvetlenie
Predtým, ako budú môcť účastníci využiť informácie je dôležité, aby porozumeli konceptu zvnútra i zvonka. Preto je dôležité vymedziť čas na reflektovanie a vysvetľovanie.
Po prebratí nového bloku umožnite účastníkom chvíľu premýšľať o tom, ako by predkladané informácie vysvetlili niekomu, kto ešte na školení nebol, resp. ako vedia spojiť nové informácie s tým, čo už vedia. Alternatívou je vzájomné zdieľanie informácií v dvojiciach – častokrát si druhí všimnú niečo, čo nám mohlo uniknúť.

• Ako to viete využiť v praxi? – aplikačná fáza
Častokrát sa zdá lektorovi jasné, kde všade môžu účastníci využiť predkladané informácie. Účastníci to môžu vnímať inak – nevidia ihneď prepojenie medzi informáciami a praxou. A pokiaľ ho neuvidia, budú daný blok považovať prinajlepšom za zaujímavú teóriu.

Ako pomôcť účastníkom vidieť hodnotu v prebraných informáciách?
Po prebratí každého bloku zaraďte aplikačnú fázu – opýtajte sa účastníkov:
Ako viete použiť to, čo ste sa naučili…?

Ako by ste mohli aplikovať tieto informácie vo svojej práci/v živote?
Kde by ste mohli využiť získané informácie?
Ako tieto informácie súvisia s …?
Aký je vzťah medzi…?
Ako by ste riešili … s využitím informácií, ktoré ste sa naučili?

Resp. aby ste prehĺbili transfer informácií do praxe, zaraďte na záver bloku samostatné cvičenie (prácu v dvojiciach, skupinách) na tému: Kde všade vieme použiť získané informácie.

Nie je to vždy len o tom, čo viete, ale aj o tom, ako pracujete

Možno aj vy ste premýšľali nad tým, ako zvýšiť spokojnosť účastníkov so školením. Možno nepotrebujete dodávať/naštudovať si nové informácie, či urobiť na školení väčšiu show. Stačí maličkosť: prepojiť informácie s praktickým využitím.