Už niekoľko rokov školím tému mentálna odolnosť a veľmi rada sa vystavujem rôznym životným výzvam, aby som si posilňovala nielen svoju mentálnu odolnosť, ale testovala aj techniky mentálnej odolnosti v praxi.

Tento rok som si vymyslela stráviť čas prázdnin v karavane. Pôvodná predstava bola dosť romantická – zaparkujeme pri mori, vyjdem z karavanu so šálkou kávy v ruke a deň môže začať pri východe slnka.

Realita, ako to už býva v praxi, bola úplne odlišná.
• Šoférovanie karavanu je niečo úplne iné, než šoférovanie osobného auta. Ak ste nešoférovali dodávku, chce to istý čas, kým si váš mozog zvykne na pár zákonitostí, ktoré je potrebné rešpektovať: do zákruty si potrebujete nadísť väčším oblúkom, neustále musíte dávať pozor hlavne pri zatáčaní, že kým zatáčate napr. vpravo, zadná časť karavanu sa vám značne vychýli doľava (a takto nechtiac viete oškrieť stenu, či iné autá…). Je to podobné, akoby ste na pleci niesli dlhý rebrík…

• Spanie mimo kempov je tiež mierny adrenalín, kým si zvyknete na rôzne ruchy a šumy okolo seba. Medzi karavanistami sa tradujú príbehy o uspávaní posádky plynom počas spánku a následnom vykrádaní karavanu, čo vám tiež nepridá na kľudnom spánku.

Karavan má však aj svoje silné stránky:
• Svoj domček si nosíte neustále so sebou. Ak chcete meniť lokality, štáty, nemusíte sa vybaľovať a následne baliť – všetko máte pri sebe.

• Cestovanie karavanom z hľadiska pohodlia pripomína cestu vlakom: máte pri sebe WC, chladničku. Ak ste unavení, môžete zastaviť a na chvíľu si pospať v zadnej časti karavanu.

• Kempy pre karavany majú tiež svoje čaro – je to niečo iné, než bývať v hoteli. Komunita kemperov je skupinka zaujímavých ľudí. Kempy sú vybavené najrôznejšími vecami (práčovňa so sušičkou, veľká kuchyňa, ak natrafíte na kvalitný kemp, WC a sprchy sú nádherné – niekedy oveľa krajšie, než na klasickom ubytovaní).

Pred našou akciou mi povedala účastníčka na školení zaujímavú myšlienku: ak raz vyskúšate karavan, už nebudete chcieť bývať v hoteli, lebo by ste sa cítili ako psík zatvorený v izbe. A úplne s ňou súhlasím – ten pocit slobody má svoje čaro.

Ak ste sa rozhodli požičať si karavan, prinášame vám pár praktických tipov.

Príprava

Výber spoločnosti, cez ktorú si požičiate karavan, rozhoduje o vašej celkovej spokojnosti.

Niektoré spoločnosti prenajímajú zásadne nové karavany (max. 2-ročné), čo vytvára predpoklad, že nemusíte riešiť opravy počas cesty, resp. karavan nebude smrdieť (z WC…).

Dôležité je všímať si aj, či vás prenajímateľ limituje počtom prejdených kilometrov za deň – dosť veľa spoločností vám dovolí prejsť len cca 350 km denne.

Potrebné je si aj všímať podmienky prenájmu karavanu a hlavne dobre čítať zmluvu o prenájme. Aby ste nepodpísali niečo, čo budete neskôr ľutovať, poprosili sme JUDr. Lenku Očkaikovú zo spol. BUŽEK & TEREM advokáti s.r.o. o pár praktických tipov ohľadne právnej stránky prenájmu.

Právne záležitosti

1. Čítajte zmluvu

Je dôležité, aby ste vedeli čo podpisujete/odsúhlasujete, rozumeli tomu, čo podpisujete/odsúhlasujete a či súhlasíte s tým, čo podpisujete/odsúhlasujete.

Pri prenájme karavanu sú to typicky:
(i) všeobecné obchodné podmienky,
(ii) zmluva o prenájme, ale aj
(iii) preberací protokol karavanu.

Zvyčajne sa zmluva o prenájme a všeobecné obchodné podmienky podpisujú/odsúhlasujú dlhšiu dobu pred samotným začatím dovolenky. S tým je spojené riziko, že nájomcovi (dovolenkári) podcenia dôležitosť týchto dokumentov, nie sú dostatočne opatrní či odložia veci, ktorým napr. nerozumejú „na neskôr“ s cieľom neprísť o rezerváciu karavanu. Následne ich môže pred začatím samotnej dovolenky čakať niekoľko nepríjemných prekvapení vyplývajúcich z toho, čo pred pol rokom sami podpísali a odsúhlasili.

V hore uvedených dokumentoch je potrebné si všímať najmä tieto zásadné veci:
– čo presne zahŕňa cena, ktorú ste zaplatili; niektorí prenajímatelia môžu účtovať dodatočné poplatky za „nadštandardnú“ výbavu karavanu či iné poplatky (napr. za prekročenie najazdených km), ktoré podpisom zmluvy (možno nechtiac) potvrdíte, prípadne budete nútení ich zaplatiť z hľadiska vlastného komfortu pri začatí dovolenky;
– aká je výška depozitu (zálohy), ktorý zvyčajne prenajímateľ pri odovzdaní karavanu vyžaduje ako zábezpeku a za akých podmienok môže byť tento depozit použitý (inými slovami – Vám nevrátený);

– či Vám zmluva alebo obchodné podmienky vôbec umožňujú vycestovať do krajín, do ktorých plánujete. Zmluva alebo obchodné podmienky môžu napr. obmedziť vaše cesty iba po krajinách EÚ, pričom na výjazd do iných krajín potrebujete osobitný súhlas prenajímateľa karavanu;

– či Vám zmluva ukladá nejaké sankcie (zmluvné pokuty, storno poplatky či osobitné poplatky) a ak áno, aké;

– či a proti akým škodám je vozidlo poistené – PZP, havarijné poistenie, v akých krajinách je poistenie platné a pod.; len na okraj uvádzame, že vnútorné vybavenie karavanu zväčša poistené nie je (pokiaľ sa nepoškodí pri nehode).
Nezanedbateľná pre Vás je aj informácia o výške spoluúčasti pri vzniku škody, nakoľko veľmi pravdepodobne zodpovednosť za jej prípadné zaplatenie bude presunutá zmluvne na Vás.
Je možné odporučiť, aby si nájomca karavanu dojednal vlastné komerčné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou, ktoré mu bude prípadné škodové udalosti, za ktoré by zodpovedal, pokrývať.

2. Overujte

To platí najmä pre Preberací protokol karavanu, ktorý podpisujete pred odjazdom. Je samozrejmé, že dovolenkár je pri preberaní karavanu rozrušený a najradšej by už štartoval a vyrazil, je však kľúčové, aby ste na vlastné oči skontrolovali, či všetko, čo v preberacom protokole prenajímateľ uviedol, sa v karavane aj nachádza.

Ak by totiž pri spätnom vrátení karavanu chýbala niektorá vec uvedená v protokole, má dovolenkár veľmi ťažkú situáciu s dokázaním, že predmetná vec v karavane od začiatku nebola.
V tejto súvislosti je potrebné myslieť na to, že prenajímateľ má v rukách Váš depozit, z ktorého sa môže uspokojiť (inými slovami strhnúť z neho) hodnotu vecí, ktoré v karavane chýbajú (resp. boli poškodené a pod.), a to bez toho, aby sa s Vami musel súdiť či Vám čokoľvek dokazovať.

 

3. Nespoliehajte sa na akékoľvek ústne ubezpečenia a vyhlásenia, ktoré nie sú podporené textom zmluvy alebo obchodných podmienok

Ak Vás napríklad prenajímateľ ústne ubezpečí, že vycestovať do Srbska môžete (ale zmluva či obchodné podmienky Vás obmedzujú iba na územie EÚ), a v Srbsku nastane akýkoľvek problém, môžete mať veľký problém a byť zodpovední za všetky škody (prípadne pokuty), nakoľko ste porušili zmluvné dojednania s prenajímateľom. Teda, akékoľvek zásadné ubezpečenie by Vám mal prenajímateľ písomne potvrdiť, a to minimálne v Preberacom protokole pri odovzdaní vozidla.

4. Pozor na to, kto má rozhodovať váš prípadný spor

Štandardne, právne spory rozhodujú „bežné“ súdy.

Popri bežných súdoch však môžu fungovať aj tzv. rozhodcovské súdy, ktoré sú (ľudskou rečou povedané) súkromné inštitúcie a ich využitie je bežné skôr v obchodných vzťahov, pri riešení sporov zo špecifických oblastí podnikania. V rozhodcovskom konaní nerozhodujú „sudcovia“, ale „rozhodcovia“, ktorí sú zväčša odborníci v predmetnej oblasti a nemusia mať ani právne vzdelanie. Špecifikom rozhodcovského konania je, že rozhodnutie rozhodcu/rozhodcov je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať. Ak je podpísaná rozhodcovská doložka, bežný súd nemôže spor vyplývajúci zo zmluvy rozhodovať.

Pri prenájme karavanu je potrebné zdôrazniť, že v 90% prípadov je nájomca karavanu spotrebiteľom, a preto má osobitné „chránené“ postavenie. V SR je možné aj spotrebiteľské spory riešiť odborníkmi (teda nie súdmi) v takzvanom spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, ktoré je však regulované osobitným zákonom – z.č. 335/2014 o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. V takomto prípade rozhoduje stály rozhodcovský súd zriadený súkromným subjektom, ktorý má ale povolenie udelené Ministerstvom spravodlivosti SR (nemôže sa teda jednať o akýkoľvek súkromný subjekt). Zároveň, aby spotrebiteľská rozhodcovská doložka bola platná, zákon pre jej platnosť vyžaduje množstvo formálnych obsahových náležitostí (napr. nesmie byť súčasťou samotnej zmluvy, musí odkazovať na webové sídlo rozhodcovského súdu, musí obsahovať rozsiahle poučenie spotrebiteľa a pod.).

Z našej skúsenosti vyplýva, že veľké množstvo tzv. rozhodcovských doložiek v spotrebiteľských zmluvách by bolo neplatných.

Extrémny pozor je však potrebné dať v prípade, ak si karavan prenajímate „na firmu“, teda nájomcom nie je osoba dovolenkára, ale jeho firma (napr. s.r.o., ktorej je spoločníkom/konateľom a pod.). V takýchto prípadoch nie je pred nebezpečnými rozhodcovskými doložkami firma chránená rovnako ako spotrebiteľ, a schválenie rozhodcovskej doložky navrhnutej zo strany prenajímateľa môže postaviť firmu do absolútnej nevýhodnej situácie pre prípad riešenia sporu, ktorý vlastne bude riešiť súkromná osoba navrhnutá prenajímateľom. Je preto potrebné pri tzv. rozhodcovskej doložke (t.j. dohoda o tom, kto má rozhodovať váš spor) vždy spozornieť. Veľmi rizikové sú prípady, keď:
– zmluva určuje konkrétne osoby, ktoré budú spor rozhodovať
– zmluva určuje odmenu rozhodcovi (niekedy v niekoľkých percentách z hodnoty sporu)
– zmluva uvádza, že rozhodnúť možno aj bez odôvodnenia rozhodnutia
– zmluva neuvádza žiadny odkaz na webové sídlo, kde by bolo možné nahliadnuť do štatútu súdu a pod.

 

Poistenie

Nikto nemyslí na najhoršie – že by ste karavan mohli poškodiť, resp. že ochoriete, no predsa sa to stáva. Aby ste zbytočne nemuseli míňať svoje úspory na vyrovnanie spôsobených škôd, overte si vopred, čo všetko je možné poistiť.

Jedným z dôležitých je uzatvoriť cestovné poistenie pre prípad, že budete potrebovať zdravotnú starostlivosť. Niektoré cestovné poistenia obsahujú aj balíky, ktoré vám vedia preplatiť aj škodu spôsobenú tým, že na poslednú chvíľu nebudete môcť vycestovať (napr. v dôsledku úrazu pred vycestovaním) a zálohu, resp. celú dovolenku už budete mať uhradenú.

Akos a hovorí – pravú tvár firmy spoznáš pri riešení krízových situácií, resp. poisťovňu pri vzniku poistnej udalosti. My už roky využívame cestovné poistenie od spoločnosti UNION a vždy, keď sme využili lekára v zahraničí, nám vrátili peniaze v plnej výške a bez problémov. Máme ich vyskúšaných a dôverujeme im :).

V prípade prenájmu karavanu je dôležité zvážiť aj poistenie zodpovednosti za škodu. Pozor, je rozdiel, ak uzatvárate poistenie ako súkromná osoba, resp. ako firma. Zistite si preto podmienky, resp. čo je pre vás výhodnejšie.

Aby nevznikali zbytočné diskusie, či ste škrabance na karavane spôsobili vy, alebo nie – karavan si pred prebratím nafoťte so všetkých strán. Takto sa bude dať ľahko určiť, či na karavane škrabance boli už pri prevzatí vozidla, alebo ste ich spôsobili vy.

Balenie

Predtým, ako sa začnete doma baliť je dobré si dohodnúť osobné stretnutie, popýtať sa všetky otázky, ktoré vám víria v hlave. Zároveň je dobré obhliadnuť si priestory karavanu, nech viete, koľko sa toho zmestí a čo všetko potrebujte zbaliť.

Karavany na prenájom sa líšia rozsahom vnútorného vybavenia: hrnce, poháre, čistiace potreby – metla, smeták, príp. vysávač, šnúra na prádlo, štipce, fén, kempovací stôl a stoličky, obliečky na periny, predlžovačka…). Zistite preto, do akej miery je vybavený karavan, o ktorom uvažujete.

Nám pri balení veľmi pomohli priesvitné plastové boxy, do ktorých sme naukladali oblečenie, kozmetiku, jedlo… takto sme sa veľmi rýchlo vedeli orientovať, kde sa čo nachádza.

Užitočné aplikácie

Je dobré, ak si aspoň približne naplánujete cestu – urobíte si prehľad o rôznych kempoch a recenziách na ne. Na internete sa nachádza množstvo informácií. Stačí, ak si zadáte kľúčové slová: krajinu, kde chcete ísť a slovo „karavan tipy“ a následne vám vyskočí množstvo praktických informácií od iných kemperov. Ak ovládate viac jazykov, môžete vyhľadávať informácie v rôznych jazykoch (minimálne v českom), čím sa vám rozšíri pole informácií, ktoré nájdete.

Dôležité si je aj zistiť informácie ohľadne diaľničných poplatkoch a tom, aké pravidlá platia pre tú ktorú krajinu ohľadne parkovania (resp. prenocovania s karavanom na miestach mimo kempov – či je to vo vami zvolenej krajine dovolené).

K dispozícii je aj množstvo aplikácií.
• My sme najviac využívali aplikáciu park4night, ktorá vám ukazuje miesta, kde môžete prenocovať cez noc mimo kempov (na divoko). Častokrát tam píšu recenzie iní kemperi, čo vám pomôže rozhodnúť sa, ktoré miesto si v danej lokalite vyberiete na prenocovanie, resp. na ktorom mieste pobudnete bez poplatkov za parkovanie niekoľko dní.
• StayFree
• GoCamping
• StellPlatz
• Camperguru
• Caravanya

Na čo si dať pozor

Pri preberaní karavnu si zistite a zapamätajte info, ohľadne dĺžky karavanu, šírky a výšky karavanu. Niektoré mosty majú dovolenú istú šírku vozidla, parkovacie podzemné garáže, či mosty majú zase povolenú iba istú výšku…
Zrazu si začnete všímať iné dopravné značky, ktoré ste dovtedy ani len neregistrovali😊

Užitočné tipy sa nachádzajú aj na nasledujúcich stránkach:

https://www.karavan365.sk/rady-a-tipy-pri-cestovani-s-karavanom/

Počas

Môže sa stať, že počas používania karavanu zistíte, že niečo v karavane nefunguje, odfoťte to a zašlite textovú správu prenajímateľovi, aby vás neskôr neobvinil, že ste závadu spôsobili vy.

Rizikové pri používaní karavanu je hlavne cúvanie a štartovanie. Pri preberaní karavanu vás zaiste upozornia, že najlepšie nefungujú zrkadlá, ale človek. Preto poproste spolucestujúcich, nech vás navigujú. Predsa len z výšky karavanu nevidíte konáre, múriky, stĺpiky a pod.

Pri štartovaní je potrebné neustále kontrolovať, či je vypnutý plyn, či sú zrolované schodíky, pozatvárané okná, zamknutý kufor a všetky vonkajšie dvierka, ako aj pozatvárané vnútorné skrinky, či šuflíky… (stanete sa na chvíľu akoby letuškou, ktorá kontroluje kľúčové veci).

Záver

Veríme, že vám tieto informácie pomôžu, a ak sa rozhodnete pre dovolenku strávenú v karavane, želáme vám množstvo nádherných zážitkov a hlavne – šťastlivý návrat domov.