Existuje niekoľko koučingových modelov.  Veríme, že vo vašej praxi nastane situácia, kedy práve tento model bude pre vás užitočný.

Model Koučingu Oskar

Prinášame vám model koučingu OSKAR, ktorý manažéri a kouči oceňujú pre jeho jednoduchosť použitia. Manažéri či kouči pri práci s ľuďmi často používajú model GROW. Situácie, s ktorými prichádzajú klienti, sú však rôzne. Jeden model sa nehodí na všetky situácie. Ak ešte nie ste na stupni, že dokážete voľne pracovať s otázkami tak, že prostredníctvom nich prispejete k objaveniu riešenia pre druhú stranu, prinášame vám  ďalší model. Čím viac modelov budete ovládať, tým  ľahšie sa vám bude fungovať v praxi. Model OSKAR bol vytvorený Markom McKergowom and Paulom Z Jacksonom  a má korene v prístupe zameranom na riešenie (solution focused). Poďme sa spoločne pozrieť na to, čo sa skrýva za akronymom OSKAR.

Outcome – Výsledok

Tento krok je podobný ako „cieľ“ v iných koučingových modeloch. Je tu však malý rozdiel. Pod „výsledkom“ sa nerozumie jednoducho cieľ koučovaného. Ide o rozdiel, ktorý chce koučovaný  (a ľudia okolo neho) vidieť ako výsledok koučingu.

Čo je cieľom tohto koučingu?
Ako môže byť toto naše stretnutie pre teba užitočné?
Podľa čoho spoznáš, že stretnutie bolo pre teba užitočné?

Častokrát sa v tejto fáze využívajú „otázky na zázrak“.
Predpokladajme, že zrazu v noci sa stal zázrak a dosiahli ste cieľ, to, čo nechcete zmizlo (problém zmizol). Podľa čoho spoznáte, že sa stal zázrak?

Táto otázka vedie k diskusii, ktorá nie je zameraná len na výsledok, ale na konkrétne viditeľné prvky, podľa ktorých spoznáme, že zázrak sa udial.
Ide o ideálny/optimálny stav, ktorý chce koučovaný docieliť.

Scale – Škála

V druhom kroku využijeme techniku škálovania. Cieľom je zistiť, súčasnú pozíciu; Zistiť, kde sa koučovaný v súčasnosti (z jeho uhla pohľadu) nachádza. V tomto kroku odporúčame zapisovať výstupy z rozhovoru priamo na papier (resp. flipchart). Takto bude mať koučovaný zvizualizovanú tému, o ktorej sa bavíte.

a. Pomenovanie škály – témy, ktorú ideme merať (napr. mieru sebapresadenia koučovaného).
Poďme sa spoločne pozrieť na mieru vášho sebapresadenia.

b. Vyjasnenie krajných hodnôt (0 a 10). Vytvoríte škálu od 0-10, kde:
• 10 je výsledok, želaný stav
• 0 je opozitum 10 (keď koučovaný totálne situáciu nezvláda, nevie niečo riešiť…)

Pozor, bod 10 je pozitívny (nie už sa nebudem báť šéfa; čo bude namiesto toho „nebáť sa“?), pozorovateľný a detailný (podľa čoho zistíte, že ste na 10?, ako to zistí okolie?).

Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá na škále od 0-10, kde bod 10 je želaná budúcnosť (ideálny stav, to, o čom sme sa bavili v časti Outcome, výsledok) a bod 0 je najhoršia situácia, aká kedy bola (môže byť).

c. Mapovanie súčasnej pozície
Koučovanému položíte otázku: Kde sa momentálne nachádzate na škále od 0-10?
Koučovaný odpovie – na škále zaznačíte pomenovanú pozíciu (my ju nazvime bod „x“)

Know-how – Zdroje

Veľa tradičných koučingových škôl by sa v tomto bode začalo pozerať po tom, „ako sa dostať na 10-tku“. Solution Focused prístup sa zameriava na objavenie zdroja, ktorý funguje. V tejto fáze zisťujeme, čo pomohlo koučovanému dostať sa na bod „x“, ako je možné, že koučovaný nie je nižšie.

Pustíme sa do pátrania po „zrnkách úspechu „.
Čo vám pomohlo dostať sa na pozíciu x? (napr. 3)
Ako je možné, že ste tam, kde ste?

Málokedy sa koučovaný nachádza na bode 0. Väčšinou je to bod napr. 3. Čiže pátrame po „zrnkách úspechu“, ktoré pomohli v minulosti koučovanému úspešne zvládnuť podobné situácie.
Vidím, že už ste už urobili pokrok. Ako je možné, že ste už na bode „x“?
Čo vám pomohlo dostať sa až na „x“?
Čo vám fungovalo?
Čo ste robili inak?
Čo iní ľudia by povedali, že ste robili inak?
Kedy sa zázrak už udial – aspoň o malý kúsok?

Ak náhodou (čo je naozaj málokedy) koučovaný odpovie, že je na bode nula, rozšírte jeho kontext vnímania situácie. Koučovaný napríklad povie, že nemá ani kúsok voľného času. Je na bode 0. Opýtajte sa ho, či tomu bolo vždy tak. Ak nie, pátrajte po zdrojoch úspechu v minulosti (Ako je možné, že v minulosti mal viac voľného času? Ako to robil? Čo bolo iné oproti súčasnosti?).

Kouč kladie neustále otázku:
Čo ešte vám pomohlo? A čo ešte? Čo ešte?
Cieľom je vytvoriť veľkú kolekciu toho, čo funguje, čo koučovanému pomáha zvládať situáciu. Pátrame po všetkom, čo funguje a fungovalo (nie čo nefunguje a čo je zlé).

Affirm & Action – Prehlásenie a akcia
V tomto kroku pracujeme „dvojnásobne“.

  • Affirm – Prehlásenie – kouč vyslovuje nahlas pozitívne kvality, ktoré si všimol na koučovanom počas rozhovoru.
  • Action – Akcia – objavenie jedného malého kroku vpred založeného na tom, čo funguje. Zistilo sa, že častokrát jedna malá akcia je potrebná k naštartovaniu veľkej zmeny. Nakoľko tieto akcie sú postavené na tom, čo funguje, môžeme byť obyčajne veľmi istý, že koučovaný bude efektívny a koučovaný sú obyčajne veľmi motivovaní vyskúšať tento krok po rozhovore. Je to veľká myšlienka o malom kroku.

Teraz sa nachádzate na bode x. Čo bude jeden malý krok vpred?
Podľa čoho spoznáte, že ste urobili krok x+1?

Review – Zhodnotenie
Na nasledujúcom stretnutí (follow up) chceme zistiť  budovať na tom, čo funguje. Spôsob, ako to objaviť je opýtať sa “čo je lepšie?“. Nepýtame sa na to, či akcia bola vykonaná, alebo čo sa udialo. Pátrame po všetkom, čo spôsobilo pohyb želaným smerom.

Čo sa zlepšilo?
Čo ste urobili, že zmena nastala?
Aký efekt mala zmena?
Čo myslíte, že sa nabudúce zmení?

V tomto kroku sa môžeme opäť vrátiť ku škálovaniu, zistiť, nakoľko sa veci zlepšili a čo pomohlo. Kouč môže podnietiť koučovaného k premýšľaniu o viacerých malých krokoch.  Ak ste manažér, uvedený model môžete využiť v celku, alebo si z neho môžete vybrať len tie časti, ktoré vám momentálne vyhovujú. Želáme vám úspešné nachádzanie riešení aj na základe modelu OSKAR.