Obsah tréningu záleží na tom, čo sa deje v oblasti biznisu. Biznis sa stáva čoraz viac globálnym a tak sa od manažérov a zamestnancov čoraz viac vyžadujú „medzinárodné“ kompetencie. Tomu sa prispôsobujú aj vzdelávacie aktivity, ktoré sa používajú za jediným cieľom – rozvíjať zamestnanca za účelom zvýšenia ziskov spoločnosti.

V zahraničí existuje niekoľko organizácií, ktoré realizujú prieskumy či sledujú trendy vzdelávania a rozvoja, ktoré poskytujú údaje o súčasných a objavujúcich sa trendoch. Patria medzi ne anglický Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) či American Society for Training and Development (ASTD). Ich výsledky výskumov môžu byť inšpiratívne aj pre vás.

Efektívne spôsoby vzdelávania a rozvoja

V súčasnosti sa na vzdelávanie zamestnancov využívajú rôzne formy rozvojových či vzdelávacích foriem. Podľa prieskumu CIPD, ktorý bol uskutočnený v Anglicku v r. 2007 najfrekventovanejšou rozvojovou aktivitou sú on-the-job-training (81%), vnútrofiremné tréningy (60%), či návšteva externých tréningov (43%). Využitie konkrétnych vzdelávacích a rozvojových aktivít sa nachádza v tabuľke (%):

[table id=1 /]

Tradičnejšie vzdelávacie metódy, ako sú formálne vzdelávanie či externé konferencie zostávajú stále populárne – využívajú sa však príležitostne. Aj na Slovensku čoraz viac populárny koučing je taktiež využívaný príležitostne – častejšie ho realizujú línioví manažéri, než externí kouči. Podľa prognóz koučing, e-learning a metoring budú čoraz preferovanejšími metódami rozvoja a vzdelávania.

Dĺžka tréningu

Najčastejšou bariérou organizácií sa uvádza „nedostatok času“. Odrazí sa to v silnom tlaku na redukovanie dĺžky tréningu.

Individualizácia, holistický prístup ku vzdelávaniu

Štýl „jeden lektor sedí všetkým“ začína byť nahradený prístupom sústredenia sa na jednotlivca. Do hry čoraz viac vstupuje koučing, ktorý sa stáva charakteristickou črtou učiacej sa spoločnosti a jej strategického rozvoja. Využíva sa hlavne na posun výkonu a rozvoj zručností. Hlavný prínos koučingu spočíva v tom, že zamestnanec začína preberať zodpovednosť za svoje vlastné učenie a rozvoj. Namiesto zaužívaného „povedzte mi ako“, koučing stavia zamestnanca do role „nájdi si riešenie sám“.

Význam líniových manažérov

Línioví manažéri môžu prevziať významnú rolu v pomáhaní rozvoju a vzdelávaniu svojho tímu. Opakované prieskumy CIPD v rokoch 2005-2007 ukázali, že od líniových manažérov sa očakáva, že budú čoraz viac preberať na seba aktívnu rolu vo vzdelávaní organizácie. Najčastejšími aktivitami je posúdenie hodnotenia výkonu, odsúhlasovanie osobných rozvojových plánov či koučovanie svojich zamestnancov. V najbližších 5 rokoch až 73% respondentov očakáva rozvoj využívania koučingu líniovými manažérmi.

Zodpovednosť za svoj vlastný rozvoj

Zodpovednosť za svoj vlastný rozvoj prináša i e-learning či samoštúdium. Spoločnosti začínajú prinášať tréningy na CD či lekcie na webe (web based training – WBT). Majú rôzny charakter – sú platené, resp. niektoré môžete dostávať do svojej mailovej schránky zadarmo.

Záver:

  • Dôležité je, aby spoločnosti vedeli predvídať smer vývoja svojej oblasti podnikania a cielene na to pripravili svojich zamestnancov a nielen odpovedali na objavujúce sa potrebné zručnosti. Nie každá organizácia si to vie nadefinovať. V ponuke je tak niekoľko agentúr, ktoré spoločnosti môžu pomôcť. Spoločnosť však musí mať jasne zadefinované, čo chce dosiahnuť.
  • Hlavný trend vzdelávania spočíva vo vzdialení sa klasickej učebne.
  • Čoraz väčší dôraz bude kladený na líniových manažérov, nakoľko sú v priamom dotyku so zamestnancami, ovplyvňujú produktivitu a úspech jednotlivca, či tímu.

Tak ako v iných oblastiach života človeka, aj v oblasti vzdelávania sa zodpovednosť za profesionálny a osobný rast prenáša na jednotlivca. Čoraz viac sa začína uplatňovať heslo:

„Nečakaj, že ti predostrieme všetky informácie. Ak sa chceš udržať na špici, buď tým, kto prináša nové nápady, trendy“.