Čo získate absolvovaním mentoringu

Mentoring prezentačných zručností je príležitosť zdokonaliť váš štýl prezentácie, pričom sa mentor venuje len vám. Dĺžka trvania a spôsob práce je ušitý podľa vašich potrieb. Budete pracovať na rozvoji toho, v čom sú vaše silné stránky pri prezentácii, namiesto toho, aby sa mentor sústreďoval len na Vaše nedostatky.

Záverom bude vytvorenie živej prezentácie, ktorú máte záujem prezentovať. so silným, efektívnym a podnetným spôsobom odovzdania.

Rámcový obsah

Obsah stretnutí je prispôsobený na základe Vašich aktuálnych potrieb rozvoja a na základe zmapovania Vašich silných stránok a rozvojových možností. V nasledovnej časti prinášame okruhy stretnutí klientov, s ktorými sme pracovali doteraz:

  • Zlepšenie rétorických schopností – práca s hlasom (modulovanie hlasu podľa žiadaného efektu, ktorý chcem vyvolať), výber slov (psychologické hľadisko), efektné využívanie páuz …
  • Vedenie úvodnej a záverečnej časti – z akých prvkov sa skladá úvod a záver, ako pripraviť silný úvod a záver, najčastejšie chyby, čomu sa vyhnúť
  • Príprava jadra prezentácie – dynamika stretnutia
  • Vedenie diskusie – interaktivita na stretnutiach – „zaťahovanie“ účastníkov do diania, metódy udržiavania záujmu, zvládanie náročných účastníkov, reagovanie na námietky
  • Riešiteľské stretnutia – techniky zbierania nápadov od účastníkov, techniky vedúce k uzatváraniu diskusie

Prihlasovací formulár TU