Východiská

Veľa firiem sa snaží efektívne narábať so svojimi financiami. Jednou z ciest, ako ušetriť financie, je vybudovať kvalitný tím interných trénerov, ktorí budú schopní odškoliť zamestnancov tak, že nebude potrebné v širokom rozsahu najímať externých lektorov.

Od interných trénerov sa vyžaduje, aby boli schopní posunúť informácie svojim kolegom tak, aby ich vedeli používať, zaujali ich, či presvedčili. Častokrát sa interní tréneri stretávajú s ľuďmi, ktorí už stratili radosť zo svoje práce. Preto ďalšou úlohou, pred ktorou interní tréneri stoja, je opätovne nabudiť zamestnancov, dodať im entuziazmus, ako aj napomôcť im vidieť veci z iného uhla pohľadu.
Niektorí interní tréneri všetky tieto schopnosti majú prirodzene v sebe, niektorí sa to potrebujú naučiť.

Čím kvalitnejších interných trénerov budete mať,
tým menej budete potrebovať externé tréningy.
Ušetrite financie spoločnosti
kvalitným preškolením interných trénerov.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR pod číslom: (POA: 3871/2024/13/1)

Čo získate absolvovaním kurzu

 • Najlepšie know-how od lektorky s viac ako 20-ročnými skúsenosťami
 • Spoznanie metodiky lektorovania – tajomstiev za tým, čo nevidno navonok
 • Sporofesionalizovanie svojej práce lektora
 • Možnosť lektorovať so získaním spätnej väzby

Rámcový obsah:

 1. modul: Základy vzdelávania dospelých

• Nové trendy vo vzdelávaní dospelých
• Teoretické základy vzdelávania dospelých (terminológia, teoretické východiská, legislatíva)
• Osobnosť lektora, Kompetencie lektora
• Etický kódex lektora
• Špecifikácie učenia sa dospelých, Bariéry vo vzdelávaní dospelých
• Úvodná časť školenia – z akých častí pozostáva úvodná časť školenia
• Kreatívna časť – Databáza hier na zoznámenie
• Praktický nácvik – tréning vedenia úvodnej časti školenia

2. modul: Identifikácia vzdelávacích potrieb a dramaturgia tréningového bloku

• Význam identifikácie vzdelávacích potrieb
• Databáza otázok k identifikácii potrieb
• Stanovenie cieľov
• Stanovenie obsahu školenia
• Dizajn jednej učebnej jednotky, Kolbov cyklus učenia
• Praktický nácvik – riešenie prípadovej štúdie, vytvorenie databázy otázok k identifikácii potrieb podľa vstupného
zadania, nácvik formulácie stanovovania cieľov školeni a učebného bloku; nácvik dizajnu učebného bloku;tréning
vedenia učebného bloku so získaním spätnej väzby na lektorské vystúpenie

3. modul: Dizajn vzdelávania

• Dizajn vzdelávacej akcie
• Metódy a formy vzdelávania, metodika práce s nimi
• Ako oživiť suché témy
• Praktický nácvik – tréning školenia vybranej témy s využitím rôznych metód vzdelávania dospelých

4. modul: Facilitovanie diskusie

• Komunikácia vo vzdelávaní dospelých
• Čo je a čo nie je facilitovanie
• Facilitovanie skupinovej diskusie
• Aktívne počúvanie • Zážitkové učenie a debrief z aktivity
• Praktický nácvik – tréning facilitovania diskusie na vybranú tému so získaním spätnej väzby, Hranie rolí

5. modul: AI, Online vzdelávanie a Opakovanie naučeného

• Špecifiká Online vzdelávania
• Moderné technológie vo vzdelávaní dospelých
• Využitie umelej inteligencie pri príprave vzdelávania
• Nové trendy v power pointe
• Ako u účastníkov zvýšiť schopnosť zapamätať si predkladané informácie
• Praktický nácvik – tréning využitia rôznych nástrojov umelej inteligencie, ako aj tréning vedenia školenia s využitím
rôznych digitálnych nástrojov

6. modul: Náročné momenty vo vzdelávaní

• Ako čítať reč tela účastníkov
• Nároční účastníci a ako ich zvládnuť
• Náročné momenty v skupine
• Intervencie lektora
• Praktický nácvik – tréning vedenia školenia a zvládania náročných momentov

7. modul: Hodnotenie vzdelávania

• Diagnostikovanie a hodnotenie vo vzdelávaní dospelých
• Kirkpatrickov model hodnotenia úspešnosti vzdelávacej akcie • Praktický nácvik – nácvik vyhodnocovania školenia podľa rôznorodých požiadaviek zadávateľa, riešenie
prípadovej štúdie
• Dress kód lektora – základy business protokolu

8. modul: Marketing a Budovanie osobného brandu

• Ako si vybudovať svoju osobnú značku
• Propagácia na sociálnych sieťach
• Tipy do praxe – technické pomôcky na štart lektorskej práce
• Praktický nácvik – vytvorenie/úprava svojich profilov na základe odborných usmernení lektora; vytvorenie
príspevkov na sociálne siete

Rozsah:

1 modul = 2 dni

Spolu 16 dní programu Lektorské zručnosti, 128 hodín.

Termíny:

5.-6.12.2024

9.-10.1.2025

30.-31.1.2025

20.-21.2.2025

27.-28.2.2025

27.-28.3.2025

28.-29.4.2025

22.-23.5.2024

26.-27.6.2025

 

Prihlasovací formulár TU

 

Kurzom Vás bude sprevádzať – hlavný lektor: Ivana Miklovič


Ivana Miklovič, PhD. pôsobí ako lektor už viac ako dvadsať rokov. Do jej portfólia patria tréningy
z oblasti osobnostného rozvoja a manažérskych zručností. Je autorkou publikácie Lektorské zručnosti
– Sprievodca pre začínajúcich lektorov, Hodnotiace rozhovory – Ako viesť výživné a zmysluplné
rozhovory, pomôcky Adverzity manažment kartičky – 80 techník na budovanie mentálnej odolnosti,
ako aj niekoľkých e-bookov (www.stretch.sk).

Účastníci ju často oceňujú za jej odbornosť, inovatívny prístup k školeniam, ľudský, chápavý prístup
k účastníkom, pripravenosť a profesionálne odvedenie svojej práce. Okrem lektorskej činnosti sa
venuje koučingu a konzultačnej činnosti.
Práca je jej koníčkom. Miluje rozhovory so zaujímavými ľuďmi, rada cestuje, číta knihy a vo voľnom
čase vytvára šperky z minerálov. Ak má kúsok voľna, píše na web rôzne blogy, či zamyslenia a
častokrát jej ľudia spätne píšu, že im tieto myšlienky pomohli pri zvládaní rôznych situácií.
Je mamou dvoch detí a rodina predstavuje pre ňu jeden z cenných pilierov a zdrojov radosti v jej
živote.

Má rada výzvy: Spartan Race, Cesta hrdinov, UFO Skywalk…
Popri práci lektora sa venuje koučingu a konzultantskej práci.

KONTAKTNÉ ÚDAJE
• https://www.linkedin.com/in/ivanamiklovic/
WEB
• www.gtog.eu
• www.stretch.sk

V rámci školenia budete mať možnosť spoznať aj iných lektorov a ich štýl práce.

 

Ohlasy od účastníkov, ktorí už absolvovali školenie

Reakcie po 1. module:

 • Najväčší význam mala pre mňa spätná väzba, aj keď som si vedomá slabín, je dobre počuť to aj od niekoho iného, a aj počuť pozitíva. Na lektorke oceňujem profesionalitu, pripravenosť, schopnosť zapájať a motivovať zúčastnených. Je to skvelá možnosť osobného rozvoja. (Ema Gajanová)
 • Prínos pre mňa mali modelové situácie, vzájomné poskytovanie si spätne väzby. Na lektorke oceňujem prejav, pohotovosť, pripravenosť, príjemné vystupovanie, vždy profesionálny prístup, dokáže sa prispôsobiť okolnostiam.  Sme po 3. module – ako vždy odporúčam všetkými desiatimi :) (Peťo Žila)
 • Oceňujem celý priebeh školenia, rozdelenie na celky, ktoré mi dávali zmysel, vyskladal sa mi obraz, ako to má vyzerať. Lektorka má úžasný prehľad v problematike, v mnohých oblastiach (Andrea Figulová)
 • Oceňujem vysvetľovanie na základe príkladov, príbehov, videí, čo bude našou úlohou a následné „hodenie do vody“. Lektorka je ostrieľaná, neskutočne príjemné a má pokojné vystupovanie, pohotové reakcie (Sofia Kužmová)
 • Oceňujem prelínanie teórie a praxe, využívanie rôznych pomôcok a práca v skupinách. Lektorka má milý a entuziastický prístup, skúsenosti. Páčilo sa mi celkové vedenie školenia. Jednotlivé moduly sú skvelé a prínosné, jednoznačne odporúčam všetkým, ktorí majú k lektorovaniu blízko. (Erik Novanský)
 • Najväčší prínos malo pre mňa celé podrobné oboznámenie sa so zvládnutím úvodnej časti školenia. Mali sme možnosť implementovať získané poznatky. Na školení bola vysoká miera interaktivity. Lektorka má bohaté skúsenosti, otvorený priateľský (partnerský) prístup voči účastníkom. (František Kardoheľ)
 • Ivka dokázala udržať pozornosť skupiny po celú dobu. Oceňujem pozitívny prístup, dobrú energiu, Ivka vždy našla riešenie na každú situáciu. (Martina Bartošová)
 • Najväčší prínos pre mňa malo pochopenie do hĺbky, o čom to celé je. Mala som možnosť uvedomiť si princípy, ktoré je potrebné dodržiavať. Na lektorke oceňujem profesionalitu (Dominika Čitáková)
 • Najväčší prínos má ako vždy spätná väzba na naše lektorské vystúpenia. Lektorovanie sa nedá naučiť na jednodňovom školení – oplatí sa investovať do komplexného kurzu. (Peter Gylánik)

Kým sa dostanete k nám na školenie Lektorské zručnosti, môžete si stiahnuť ZADARMO náš e-book: ONLINE ENERGIZÉRY

Prihlasovací formulár TU