… školstvo pripravuje na minulosť, ktorá tu už nie je.
A čo firmy???

Možno ste aj vy narazili na názor, že naše školstvo častokrát vzdeláva mladých ľudí v zručnostiach, ktoré nie sú kompatibilné s potrebami trhu. Zamysleli ste sa však nad tým, ako je to s vašou firmou? Koľko % zo všetkých vzdelávacích aktivít, ktoré absolvujú vaši ľudia, pripravuje firmu na prežitie na trhu v budúcnosti? V čom potrebujete posilniť vašich ľudí, aby ste boli úspešní aj v budúcnosti?

Svet sa mení rýchlejšie, než kedykoľvek predtým. Všetci sme už zachytili vzrastajúci rozmach digitalizácie, automatizácie či umelej inteligencie …
Životnosť nielen produktov, ale aj know how ľudí sa skracuje  – v súčasnosti sa uvádza životnosť know how 3 roky.

V akých oblastiach rozvíjať ľudí, aby sa vaša firma udržala na trhu?

Skôr, než vyšlete svojich ľudí na školenia – zastavte sa. Pokúste sa odpovedať na nasledujúce otázky:
Kam smeruje trh? Váš segment podnikania?
Kde sa chcete posunúť vy?
Ako cielene vyplniť medzeru v zručnostiach zamestnancov?

Trendy v roku 2020

Svetové ekonomické fórum (WEF) nedávno sprístupnilo správu The Future of Jobs.  Zámerom bolo identifikovať, ako technologický vývoj ovplyvní trh práce. Inými slovami – aký set zručností budú firmy vyžadovať od svojich zamestnancov v roku 2020.

Top 10 zručností
1. Komplexné riešenie problémov
2. Kritické myslenie
3. Kreativita
4. Manažment ľudí
5. Spolupráca s inými
6. Emocionálna inteligencia
7. Rozhodovanie a robenie rozhodnutí
8. Orientácia na služby
9. Negociácia
10. Kognitívna flexibilita

a
1. Komplexné riešenie problémov
Ide o schopnosť „vyriešiť nové, nejasne definované problémy v zložitom prostredí v reálnom svete.“
Čo to vôbec znamená?
Stručne povedané, ide o mentálnu pružnosť rieši problémy, s ktorými sme sa nikdy predtým nestretli a dokázať ich vyriešiť v prostredí, ktorá sa mení rýchlosťou a zložitosťou v minútach!

2. Kritické myslenie
Čo vlastne zahŕňa kritické myslenie?
Odpoveď je: logika a odôvodnenie. Kritické myslenie zahŕňa schopnosť používať logiku a argumentáciu na vysvetlenie problému, zvážiť rôzne riešenia a klady a zápory každého prístupu.

Firmy potrebujú investovať do pomoci zamestnancom naučiť ich ´premýšľať´. Ako racionálne vyhodnocovať údaje, vytvárať možnosti, diskutovať o ich dopadoch a rozvíjať kritériá pre rozhodovanie. Musia sa tiež naučiť, ako to všetko komunikovať vyššiemu managementu.
Kritickí myslitelia sa stanú vítaným doplnkom akéhokoľvek tímu.

3. Tvorivosť
V roku 2015 bola kreativita na zozname na 10. mieste. Teraz je to jedna z najlepších troch schopností, ktoré zamestnávatelia budú hľadať.

Roboty nám pomáhajú dostať sa tam, kam chceme rýchlejšie, ale (zatiaľ) nevedia byť tak kreatívni, ako ľudia. Ide o to pozerať sa na výzvy z rôznych perspektív a objaviť nové príležitosti, neštandardné spôsoby riešenia danej situácie.

Prelomové myslenie je myslenie,
ktoré láme zaužívané vzorce myslenia.

4. Riadenie ľudí (People management)
Hoci nastupuje éra automatizovaných pracovných miest a umelej inteligencie, zamestnanci budú vždy najcennejším zdrojom spoločnosti.
Ide o schopnosť motivovať ľudí, rozvíjať talenty a zručnosti zamestnancov a vybrať najlepších ľudí pre prácu.

Keď som pripravovala tento článok a pátrala po trendoch, všimla som si jednu zaujímavú vec. Spočiatku som ju chcela ignorovať, no čím viac som pátrala na nete, tým viac vyskakovala do popredia.
Už teraz veľa firiem v zahraničí pracuje s kariérovým poradenstvom v rámci svojej firmy – pomáhajú zamestnancom identifikovať ich talenty a na základe objavených silných stránok im hľadajú uplatnenie v rámci firmy.

5. Spolupráca s ostatnými
Táto oblasť to spadá do kategórie ´sociálne zručnosti´. Ide o kladenie silného dôrazu na oblasť interpersonálnych zručností a ľudí, ktorí dokážu dobre spolupracovať s druhými.
Kooperácia (jedinca s tímom a tímov medzi sebou) je kľúčová v akomkoľvek pracovnom prostredí a toto je niečo, v čom sú ľudia jednoznačne lepší, než roboti.
Spolupráca s ostatnými zahŕňa silné komunikačné schopnosti, uvedomenie si silných a slabých stránok iných ľudí a schopnosť pracovať s rôznymi osobnosťami.

6. Emocionálna inteligencia
Roboty dokážu urobiť veľa, ale stále nedokážu odhadnúť ľudí takým spôsobom, akým to dokážu ľudia (aspoň nie ešte). Ľudské bytosti sú kreatívnejšie, lepšie si navzájom čítajú myšlienky, dokážu sa navzájom inšpirovať.
Zamestnávatelia budú klásť silný dôraz na zamestnávanie tých, ktorí sú emocionálne zdatní: dokážu vnímať reakcie ostatných, vedia s emóciami pracovať a majú na ostatných vplyv.

7. Rozhodovanie a robenie rozhodnutí 
Keďže organizácie zhromažďujú stále viac a viac údajov, vzrastie dopyt po zamestnancoch, ktorí môžu prechádzať číslami, nájsť nápady, na ktorých by sa dalo stavať a používať kľúčové údaje na informovanie o obchodných stratégiách a rozhodnutiach.
V budúcnosti bude ešte väčší dopyt po pracovníkoch, ktorí ich môžu analyzovať a robiť správne rozhodnutia.

8. Orientácia na služby
Ide o schopnosť aktívne hľadať spôsoby, ako pomôcť ľuďom. Ide o schopnosť osloviť spotrebiteľov a predvídať, aké budú ich potreby v budúcnosti.

Ako poukazuje správa WEF, podniky v odvetviach energetiky, finančných služieb a IT sa „stále viac stretávajú s novými obavami spotrebiteľov v otázkach, ako sú uhlíkové stopy, bezpečnosť potravín, pracovné normy a súkromie.“

Z hľadiska zručností to znamená, že podniky sa budú musieť naučiť rýchlejšie predvídať tieto nové spotrebiteľské hodnoty, premeniť ich na ponuku produktov a získať stále väčšiu informovanosť o procesoch, ktoré sa týkajú týchto požiadaviek.

Rozvoj zručností v oblasti orientácie na služby zahŕňa preniesť sa do mysle používateľov a premýšľať o tom, čo si cenia, čoho sa boja, čo sa im nepáči a následné vyvíjanie nových produktov podľa týchto zistení.

9. Vyjednávacie zručnosti
S inflitráciou robotov do pracovného procesu a čoraz väčšou automatizáciou pracovných miest, budú sociálne zručnosti v budúcnosti dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.
Prečo? Pretože sme oveľa lepší v sociálnej interakcii a vyjednávaní než roboti (zatiaľ je to tak).
Dokonca aj od ľudí v čisto technických povolaniach sa budú čoskoro očakávať väčšie interpersonálne zručnosti a schopnosť vyjednávať so svojimi kolegami, manažérmi, klientmi a tímami.

10. Kognitívna flexibilita
Kognitívna flexibilita je o tom byť ´mentálnym gymnastom´. Ak si predstavíte, že váš mozog je podlaha gymnastu, a predstavíte si všetky rôzne gymnastické nástroje  krúžky, paralelné tyče, kladku, trampolínu…) ako rôzne spôsoby myslenia (napr. tvorivý mozog, analytický mozog, kritický mozog …) – kognitívna flexibilita vyjadruje, ako rýchlo (a ľahko) môžete skákať, hojdať sa, otáčať sa sem a tam medzi rôznymi systémami myslenia.
Čím ste ohybnejší, tým je pre vás ľahšie vnímať nové vzorce a vytvárať jedinečné spojenia medzi nápadmi.

Keď sa pozriete na výsledky výskumu zistíte, že ide o dve hlavé oblasti:
 rozvoj myslenia: Komplexné riešenie problémov, Kritické myslenie, Kreativita, Rozhodovanie a robenie rozhodnutí, Kognitívna flexibilita
• a sociálne zručnosti: Manažment ľudí, Spolupráca s inými, Emocionálna inteligencia, Orientácia na služby, Negociácia
Čím viac roboty a automatizácia prevezmú časť práce, tým viac sociálne zručnosti vzrastú na význame.

Nezabúdajme na základy

Je užitočné vnímať dianie okolo seba, kam sa hýbe svet. Popri týchto rýchlych zmenách však nesmieme zabudnúť na jednu vec, a to, že ak niekto robí 16 rokov obchodníka či manažéra … negarantuje, že má zvládnuté základy.

Pozrite sa preto na základné parametre, zručnosti ktoré musí spĺňať človek, ak chce byť úspešný na danej pozícii. A sledujte pozorne, naozaj pozorne, či to tak skutočne je (nenechajte sa ovplyvniť reputáciou, rokmi praxe, či pozíciou – výsledky sú jediné, čo sa počíta).
Následne zabezpečte ´mikroučenie´- dotrénovanie presne tých oblastí, ktoré daný človek potrebuje.

Aby zamestnanci vládali

Každá firma chce vyťažiť zo zamestnancov čo najviac. Na druhej strane zamestnanci sú čoraz viac vystresovaní a unavení. Riziko vyhorenia zamestnancov neustále stúpa.
Je múdre, ak sa firma zameria aj na druhá stránku mince: čo robiť, aby zamestnanci vládali podávať výkon? Ako ovplyvňovať produktivitu a spokojnosť v práci? Téma mentálneho a fyzického zdravia sa dostáva čoraz viac do popredia.

Do hry vstupujú témy ako Energy management, Adversity management, Budovanie psychickej odolnosti (resiliencie) a nesmrteľnej témy: schopnosti stanoviť si priority.

Prežijú firmy, ktoré nájdu zdravý balans medzi technológiami, využívaním talentu ľudí a zabezpečovaním spokojnosti.

Záver

Po lete firmy častokrát pripravujú budgety na vzdelávanie nasledujúci rok. Čo tak sa zamyslieť nad vyššie uvedenými otázkami? Koľko % zo všetkých vzdelávacích aktivít, ktoré absolvujú vaši ľudia, pripravuje firmu na prežitie na trhu v budúcnosti? V čom potrebujete posilniť vašich ľudí, aby ste boli úspešní aj v budúcnosti?

Neustále sa potrebujeme hýbať vpred. Kým žijeme – cieľová čiara neexistuje …

a