Možno aj vy ste si všimli trendy dnešnej doby:
• firmy si štandardne z roka na rok nastavujú vyššie a vyššie ciele
• fungujeme v digitálnej dobe, kedy štýl práce 24/7 sa stáva novou prirodzenosťou
• stres z práce a z požiadaviek na osobu sa zvyšuje
• firmy bojujú s nedostatkom ľudí na trhu práce
• populácia starne
• V ukazovateli prežitých zdravých rokov ľudí Slovensko v porovnaní s európskymi krajinami zaostáva – ženy aj muži žijú v priemere iba 53 rokov zdravého života (zatiaľ čo priemer OECD je to 63 rokov).

Dokedy sa dá ísť na plný plyn?
Ja som presvedčená, že telo skôr či neskôr vypne. Preto je dôležité nielen pozerať na výkon zamestnancov, ale aj na to, aby vládali. Veď zdravý, oddýchnutý zamestnanec je produktívnejší zamestnanec.
V zahraničí, ako aj u nás, preto začína vládnuť zvyšujúci sa trend starostlivosti o zamestnancov v oblasti zdravia a pohody (well-being).

Ako je to v zahraničí?

Spoločnosť Aon, ktorá realizovala prieskum EMEA Health Survey 2018 zistila, že 95% zamestnávateľov si uvedomuje koreláciu medzi zdravím zamestnancov a ich výkonom. Najčastejšie otázky, na ktoré sa zameriavajú firmy dnes a do budúcnosti sú stres a mentálne zdravie (65%), fyzické problémy (56%), finančné zdravie (52%) a nezdravý životný štýl (50%).

Minulý rok sa konala Konferencia o trendoch v starostlivosti o zdravie zamestnancov, ktorú realizuje spoločnosť Union. Jedným z hosťov bol Jorieke Casteleijn, ktorý prezentoval Trendy a novinky v starostlivosti o zdravie zamestnancov vo firmách v Holandsku.  Podľa Casteleijna v Holandsku vláda stále viac zdôrazňuje úlohu a zodpovednosť zamestnávateľov v oblasti zdravia svojich zamestnancov.
• Zvyšujúci sa počet zamestnávateľov vypracúva stratégiu v oblasti zdravia
• 49% holandských zamestnávateľov má zdravotnú stratégiu (v roku 2016 to bolo 36%).
• Ďalších 32% má v úmysle zaviesť tento program v nasledujúcich dvoch rokoch.

Podľa EMEA Health Survey vo firmách vládne istý paradox. Kým 95% si uvedomuje potrebu zameriavať sa na zdravie a well-being, iba 40% skúmaných firiem malo vypracovanú konkrétnu stratégiu v tejto oblasti.

Spoločnosť Deloitte vo svojich výstupoch Well-being: A strategy and a responsibility 2018 Global Human Capital Trends uvádza, že mnohé organizácie prehodnocujú svoje programy odmeňovania a rozvoja tak, aby zahŕňali nejakú verziu holistického programu starostlivosti o zamestnancov. Ide o programy zamerané na fyzické, duševné, finančné a duchovné zdravie, ktoré na druhej strane podporujú produktivitu zamestnancov, angažovanosť a udržanie zamestnancov vo firme.

Čo to znamená starať sa o zdravie a pohodu zamestnancov

Záujem firiem o zdravie zamestnancov začal vo svete a u nás pred desiatkami rokov s vysoko špecifickým zameraním na zdravie (preventívne programy) a vytváranie zdravých a kreatívnych pracovísk.

Dnes sa však chápanie oblasti ´zdravie zamestnancov´ dramaticky rozšírilo tak, aby zahŕňalo celý rad programov zameraných nielen na ochranu zdravia zamestnancov, ale aj na aktívne zvyšovanie výkonnosti, ako aj sociálnej a emocionálnej pohody. Inovatívne programy zahŕňajú niekoľko oblastí:
• Duševné zdravie: programy na zvládanie stresu, posilňovania psychickej odolnosti (Reziliencie), schopnosti zvládať tlak (Adverzity managementu), dlhodobé stratégie zvládania stresu (Energy management), programy na rozvoj všímavosti (Mindfulness), Adaptability, či zmeny vo firemnej kultúre a správaní lídrov, aby podporili toto úsilie.

• Zdravá výživa – edukácia v oblasti zdravej výživy, resp. umožnenie zamestnancom zdravo sa stravovať priamo vo firme

 Cvičenie – miestnosti na fitness, masáže či cvičenie priamo vo firme, edukácia v oblasti prínosov pravidelného cvičenia, relaxačné techniky, firmy zriaďujú miestnosti na rozjímanie…

• Digitálne welness technológie – Zamestnanci chcú včasnú, individuálnu podporu pre svoje úsilie a očakávajú, že budú mať k nej prístup na všetkých svojich smartfónoch alebo tabletoch, kedykoľvek a kdekoľvek. Chcú ju integrovať s ich Fitbitom alebo iné nositeľnými technickými pomôckami. Čoraz viac rastie výber digitálnych wellness platforiem a mobilných aplikácií.
Digitálne wellness portály môžu tiež poskytovať viac prispôsobené, personalizované nástroje na zdravie a well-being pre zamestnancov, pretože používajú údaje na stanovenie cieľov na základe ich súčasného zdravotného stavu, záujmov a preferencií. Môžu tiež ľahko vytvárať celofiremné výzvy. V zahraničí už fungujú podnikové platformy (napríklad Castlight Health, Limeade, VirginPulse a iní), ktoré umožňujú zamestnávateľom poskytovať širokú škálu riešení v oblasti well-being zamestnancov prostredníctvom integrovanej aplikácie.

• Finančné programy (financial wellness programs) – Mnohí zamestnanci zápasia s dlhmi a budujú núdzové fondy, takže zamestnávatelia zahŕňajú nástroje na riadenie dlhu vo svojich programoch narábania s financiami:  individuálne koučovanie s finančným profesionálom, programy zamestnaneckých úspor a iné.

• Sociálne prepojenie – Ide o dôležitý prvok na pracovisku, pretože priateľstvá medzi zamestnancami môžu podporiť pozitívne obchodné výsledky. Podľa National Business Group on Health majú ľudia, ktorí majú viac priateľov v práci, prežívajú väčší pocit pohody v práci; sú viac angažovaní v práci. Zamestnávatelia môžu pomôcť zamestnancom rozvíjať lepšie sociálne väzby prostredníctvom organizovaných aktivít, vytvárania pracovných miest, úprav na pracovisku a podpory väčšej interakcie na pracovisku.

• Podpora well-being dňami voľna naviac, flexibilným pracovným časom (Začiatkom roka prišli na Slovensku do platnosti pretriasané príspevky na rekreáciu zamestnancov, ktoré viacerí zamestnávatelia v prvom momente vnímali ako náklad … čo tak to začať vnímať ako investíciu do zdravia zamestnancov?)

Vedenie firiem čoraz viac chápe kľúčovej úlohe, ktorú tieto programy zohrávajú pri definovaní organizácie. Stáva sa to ich cielenou stratégiou na podporu výkonnosti, dokonca tieto programy sa stávajú rozhodujúcou súčasťou ich firemnej značky.
Výsledok? Existuje stále viac dôkazov, ktoré poukazujú na to, že duševná pohoda zamestnancov a fyzické zdravie zlepšujú výkon. Znižuje sa miera absencie v práci,  zamestnanci sú angažovanejší, zlepšila sa spokojnosť zamestnancov a morálka, firmy začali vnímať zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť.

Podpora psychického a fyzického zdravia je imperatívom pre popredné a vysokovýkonné spoločnosti.
A ako ste na tom vy? Zaujímate sa o komplexné zdravie svojich ľudí (alebo len o plnenie cieľov)?

Zdroje:
• http://www.zfr.sk/aktuality/zdravie-zamestnancov/trendy-v-starostlivosti-o-zdravie-zamestnancov-2018/
• http://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/Ustavna-psychiatricka-starostlivost-v-SR-2017.aspx
• https://www.cfirstcorp.com/global-hr-industry-trends-and-insights-2018/
• https://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=342&print=yes
• https://www.aon.com/2018-EMEA-Health-Survey/index.html
• https://www.aon.com/greece/en/about-aon/news-and-announcements-articles/2018-emea-health-survey-press-release-en.jsp
• https://www.mzv.sk/zahranicna_politika/slovensko_v_oecd-aktualne_spravy_sr_v_oecd/-/asset_publisher/zj98ilqZKLDd/content/sprava-oecd-o-blahobyte-obyvatelov-how-s-life-2017
• http://cpldz.sk/wp-content/uploads/2017/01/OECD-anal%C3%BDza-zdravia-2016-final-1.pdf
• https://www.cfirstcorp.com/global-hr-industry-trends-and-insights-2018/
• https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/human-capital-trends/2018/employee-well-being-programs.html
• https://www.sagepeople.com/about-us/news-hub/4-employee-wellness-trends-pay-attention-2018/