Prichádza prílivová vlna zmien, ktorá čoskoro zmení spôsob, akým pracujeme, na takmer nepoznanie pre dnešných obchodných lídrov.

Budúcnosť práce je tu a mnohé podniky si teraz osvojujú nové spôsoby práce.
Prečo? Z priemyselného veku sme sa posunuli do veku technológií.

Pandémia Covid 19 navyše spôsobila, že pre spoločnosti je ešte dôležitejšie prijať nové spôsoby práce, ktoré im pomôžu prežiť a rásť v neustále sa meniacom podnikateľskom prostredí.

Viaceré štúdie a spoločnosti sa snažili identifikovať kľúčové prvky nového spôsobu práce. Poďme sa pozrieť na to, čo si od nás vyžaduje „nový normál“. Zároveň v nasledujúcej časti nájdete odpoveď na otázky, v čom rozvíjať vašich ľudí, aby sa vám podarilo udržať na trhu.

Ide o šesť kľúčových oblastí:

   ZISK A HODNOTA

Vyšší zmysel podnikania

Tradičné učebnice ekonómie tvrdili, že jediným zmyslom podnikania je prinášať zisk. V súčasnosti sa táto poučka rozširuje o dodatok … a prinášať hodnotu.

Zamestnanci už nechcú pracovať pre spoločnosť, ktorú zaujímajú len chladné čísla. Chcú poznať vyšší zmysel toho, čo robia. Ako spoločnosť prispieva k vyššiemu dobru. Čím mladšie generácie prichádzajú do firmy, tým silnejší je dopyt po otázky: „Aký jej vyšší zmysel toho, kam kráčate, čo chcete dosiahnuť?“.

Nové zákaznícke stratégie

Hranice medzi spoločnosťami a spotrebiteľmi sa strácajú, pretože ľudia informovaní a podporovaní internetom sa stávajú uvedomelejšími a náročnejšími.

Štúdie odhalili významné rozdiely medzi úspešnými a neúspešnými produktami či službami, ktoré boli kodifikované a nazvané Inovácia riadená zákazníkmi alebo „CDI“. V podstate, produkt alebo služba musí riešiť nevyriešený problém zákazníka a musí prinášať dlhodobú konkurenčnú výhodu pre firmu.

Ľudia tiež chcú, aby podniky, ktoré navštevujú, poskytovali viac než len hodnotu: chcú vidieť aj sociálne a environmentálne zodpovedné správanie. Organizačné ciele teda musia ísť nad rámec ziskovosti, aby zahŕňali subjektívne aspekty podnikovej zodpovednosti v rámci hodnotového reťazca.

Jednoduchosť v zložitosti

Organizácie majú tendenciu reagovať na nové výzvy pridávaním tímov, funkcií a oddelení. Ako organizácie rastú, ich štruktúra sa stáva čoraz komplikovanejšou. Často je práve toto koreňom neschopnosti spoločnosti robiť rýchle rozhodnutia a rýchlo inovovať.

Organizácie sa musia naučiť, ako zvládať zložitosť úplne novými spôsobmi. Ak chcú prosperovať, musia pochopiť, ako dosiahnuť výsledky bez pridávania ďalších vrstiev, procesov a síl. Namiesto pridávania organizačných prvkov musia lídri porozumieť požadovanému správaniu zamestnancov a potom pretvoriť kontext, v ktorom zamestnanci pracujú, aby sami robili správne rozhodnutia.

 

VYUŽÍVANIE INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Digitalizácia

Zvýšená prevaha digitálnych technológií a umelej inteligencie povedie k novým pracovným funkciám a kategóriám, ale aj k nedostatku ľudí so zručnosťami potrebnými na obsadenie týchto úloh. Mnohé spoločnosti sa budú musieť viac zamerať na rozvoj digitálnych zručností svojich súčasných pracovníkov, alebo na identifikáciu a nábor potenciálnych nových zamestnancov.

Automatizácia

Vo výrobe už priemyselné roboty zvládajú množstvo opakujúcich sa výrobných úloh.
Automatizácia nahrádza pracovníkov na montážnej linke a v kanceláriách, dokonca aj v pomerne sofistikovaných zamestnaniach.

Časopis Harward Business Review dokonca prišiel na základe výskumu k záverom, že že až 65 % úloh, ktoré manažér v súčasnosti robí, má potenciál byť do roku 2025 automatizovaných. Tým sa pre manažérov vytvorí priestor na budovanie ľudskejších vzťahov so svojimi zamestnancami.

Nástroje a technológie

Spoločnosti začínajú využívať čoraz viac rôznorodých nástrojov, aplikácií, technológií, ktoré im majú za cieľ uľahčiť dosiahnutie výsledku. V skutočnosti si takmer každá organizačná úloha nakoniec bude vyžadovať použitie sofistikovanej technológie.

V reakcii na to jednotlivci a organizácie nebudú mať inú možnosť, ako investovať do rozsiahlych programov neustáleho rozvoja zručností zamestnancov, ako sú analýza údajov (vrátane dolovania a zberu údajov), vývoj aplikácií a dizajn používateľského prostredia.

Big Data

Pokročilá analytika zase umožňuje analyzovať obrovské množstvo neštruktúrovaných údajov, čím zlepšuje predpovedanie a rozhodovanie ako nikdy predtým. Vďaka využívaniu veľkých dát a pokročilej analýzy sú teraz spoločnosti schopné zlepšiť marketing, produktivitu a ďalšie podstatné aspekty svojich existujúcich operácií, znížiť náklady a získať prehľad o sľubných nových prístupoch a príležitostiach v reálnom čase.

Dôsledok je jasný: spoločnosti budú musieť prijať analytiku v každom aspekte svojich operácií. Šikovné využívanie dát sa stane základnou konkurenčnou požiadavkou. V dôsledku toho budú tímy potrebovať mechanizmy na získavanie, čistenie, agregáciu a analýzu údajov. Pri rozhodovaní sa tiež budú musieť spoliehať na údaje, a nie na svoj inštinkt.

 

  ZMENA, INOVÁCIE A KNOWLEDGE MANAGEMENT

Žijeme vo svete, v ktorom je čoraz menej predvídateľnosti. Vo svete, kde budúcnosť je čoraz menej pretiahnutím línie z minulosti. Ako uspieť v čase neustálych zmien?

Zvládanie zmien

Adaptabilná organizácia je taká, ktorá automaticky upravuje svoje procesy a výkonnosť vzhľadom k aktuálnym podmienkam.

V skutočnosti sa spoločnosti nemenia. Ľudia spôsobujú zmenu.
Na to, aby sa firma vedela prispôsobiť potrebuje pár vecí: všimnúť si prichádzajúce trendy, mať manažérov, ktorí majú odvahu zareagovať, nadchnúť ľudí k zmene a zamestnancov, ktorí nebrzdia proces zmeny, ale vedia sa rýchlo prispôsobiť a správne nastaviť systémy.

Doposiaľ sa školili manažéri, či vedúci projektov, ako viesť proces zmeny. Vynechaní z tejto rovnice boli tí, ktorých sa zmena týka. Na základe výskumov Paula Scholtza, ktorý sa zaoberá AQ – adverzity manažmentom (schopnosťou zvládať tlak), jedinci, ktorí prešli tréningom AQ, preukazovali skok vo svojej pripravenosti a schopnosti prekonať zmenu.

Kreatívne myslenie zamestnancov

Spoločnosti nezlyhávajú kvôli zmenám, ktoré sa dejú okolo. Zlyhávajú, pretože nedokážu vhodne reagovať. Cieľom je vytvoriť učiacu sa organizáciu, podporiť zdieľanie know-how, experimentovanie, preškoliť všetkých zamestnancov v kreatívnom riešení problémov.

Všetci CEO a podnikatelia tvrdia, že na to, aby obstáli, potrebujú odvážne myslenie.
Paradox: Organizácie sú uväznené v režime opatrného myslenia. Medzi charakteristiky takéhoto myslenia patrí zotrvačnosť, odpor k riskovaniu, pevné systémy, čo ľudia môžu a nemôžu.

Nie je možné vybudovať adaptabilnú organizáciu bez adaptabilných ľudí. Adaptabilná firma si vyžaduje adaptabilný spôsob myslenia.
Ak sa pozriete na to, v akých témach rozvíjate svojich ľudí – koľko % školení sa týka zručností, ktoré si od nás vyžaduje budúcnosť?: kreativita, komplexné riešenie problémov (problem solving), kritické myslenie, kognitívna flexibilita.

Progresívni šéfovia si neustále uvedomujú, že inovácia je krvou v žilách firiem, ale iba málo šéfov dopraje každému zo svojich zamestnancov intenzívny školiaci program zameraný na rozvoj ich inovačných/kreatívnych schopností, resp. ak sa na to pozrieme z nadhľadu – rozvoja myslenia. Iba málo firiem investuje do inovačných schopnosti svojich radových zamestnancov. Manažéri sú zväčša presvedčení, že iba pár ľudí je geneticky vybavených k tomu, aby boli kreatívni, zatiaľ čo všetci ostatní nie sú „vyvolení“. Paradoxne – od každého zamestnanca sa však vyžaduje, aby bol proaktívny a prinášal inovácie.

Práca s informáciami, Knowledge management

Každý deň sa na nás valí množstvo informácií. Ktorým venovať pozornosť? Ako s nimi pracovať? Ktorým veriť a ktorým nie?

Ide o rýchlosť spracovania informácií. Ako rýchlo sú schopní vaši ľudia nasávať nové informácie? Poznajú techniky práce s informáciami?

Využitie informácií je dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým takmer vo všetkých aspektoch ľudskej činnosti. Ak sa informácie použijú správnym spôsobom, môžu zvýšiť zisky spoločností, pomôcť spoločnostiam získať nové trhy…

Knowledge management je naproti tomu proces zachytávania, ukladania, zdieľania a efektívneho riadenia znalostí a skúseností zamestnancov s cieľom zvýšiť celkové znalosti pracovnej sily. Jeho primárnym cieľom je zvýšiť efektivitu, produktivitu a zachovať dôležité informácie v rámci spoločnosti.

Využitím svojho najcennejšieho aktíva, odborných znalostí a znalostí zamestnancov môžete maximalizovať efektivitu a dať zamestnancom možnosť zlepšiť svoje rozhodovacie schopnosti. Do akej miery pracujete s existujúcim know-how vo firme?

 

   WORK PLACE MANAGEMENT

Flexibilná práca

Doposiaľ človek pracoval pre jednu firmu (zväčša na HPP) a sedel za jedným stolom.
Práca odkiaľkoľvek sa stáva novým normálom, viaceré firmy aplikujú politiku zdieľaných pracovných stolov a pozor, mení sa toho oveľa viac.

Aké sú nové spôsoby práce?
Čas: Zamestnanci nemusia pracovať 9-5 alebo v stanovených zmenách. Dôraz je kladený na výsledok a dodržanie termínov, bez ohľadu na to, kedy fungujú.
Miesto: Zamestnanci nemusia byť prítomní vo fyzických kancelárskych priestoroch, aby dokončili svoju prácu.
Zmluvy: Ľudia už nemusia byť viazaní zmluvami na plný úväzok. Dostávajú zaplatené za výstupy, produkty alebo služby, ktoré poskytujú.

Niektoré obľúbené pracovné prostredia, ktoré využívajú tieto nové spôsoby práce, zahŕňajú:
Freelancing: Živnostníci ponúkajú svoje služby firmám a často pracujú pre viacerých klientov súčasne.
Flextime : Zamestnanci pracujú stanovený počet hodín, ale môžu si slobodne zvoliť čas začiatku a konca.
Zdieľanie pracovných miest: Dvaja alebo viacerí ľudia sú zamestnaní na čiastočný alebo skrátený úväzok, aby dokončili prácu, ktorú bežne vykonáva jeden zamestnanec na plný úväzok.
Práca na diaľku: Zamestnanci uprednostňujú prácu na diaľku s využitím moderných technologických nástrojov na spoluprácu ako Slack , Zoom atď.

Cieľom je zabezpečiť spokojnosť pracovníka na jednej strane a dosiahnutie výsledkov, posun firmy vpred na strane druhej.

Time management a sebariadenie

Práca z domu (resp. z iného neštandardného miesta práce) sa javí ako nádherná myšlienka, no nesie so sebou požiadavku na sebadisciplínu. Pracovníci viac, než kedykoľvek predtým sú nútení pracovať na svojej efektivite, work life balance a schopnosti poraziť svojich démonov, ako sú prokrastinácia, perfekcionizmus, či rozptýlenosť.

 

MANAŽOVANIE A LEADERSHIP

Nové modely riadenia
Teraz je prebieha obdobie radikálnych zmien vo viacerých častiach našich životov. Podobne sa musí zmeniť vedenie – z hľadiska myslenia a schopností.

Hierarchie

Staršie pracovné postupy zahŕňali hierarchické štruktúry, kde všetka moc spočívala na vrcholovom manažmente, ktorý delegoval pracovné činnosti cez nižšie úrovne manažmentu.

V súčasnosti zaznamenávame prechod na spôsob práce, ktorý sa nesie pod názvom ´samoorganizovaná skupina´.

Na najjednoduchšej úrovni je ´samoorganizujúci sa tím´ tím, ktorý nezávisí od práce manažéra alebo nečaká na prácu. Tímy sa dohodnú, kto na čom pracuje. Prácu im nikto neprideľuje, namiesto toho tieto tímy nachádzajú svoju vlastnú prácu a riadia súvisiace povinnosti a časové harmonogramy. Tímy samozrejme preberajú zodpovednosť za výber najúčinnejšieho spôsobu dokončenia svojej práce. Aby sa dosiahla disciplína, pravidelne si v tíme a tímy navzájom, poskytujú konštantnú a dosť tvrdú spätnú väzbu (či to boli naozaj najlepšie rozhodnutia voči cieľu, za ktorým idú ako celok, ako spolupracujú, kto najviac prispel za dané obdobie k výsledkom tímu, čo by zmenili do budúcnosti).

Nová generácia digitálnych domorodcov kladie dôraz na vytváranie kultúry rovnosti .
Títo ľudia veria v zdieľanie znalostí pre lepšie konečné výsledky.
Chcú vedieť, prečo by mali robiť úlohu určitým spôsobom, alebo prečo práca so znalosťami závisí od určitého miesta a času. Chcú byť súčasťou rozhodovacieho procesu, chcú sa vyjadrovať k dianiu okolo, chcú prispieť svojimi skúsenosťami všade tam, kde to pomôže pre dobro veci.

Či už ide o zmenu kultúry na pracovisku, podporu distribuovanejšieho rozhodovania alebo prácu v organizáciách s väčšou maticou, lídri uvádzajú, že pracujú novými spôsobmi, aby vytvorili agilnejšiu pracovnú silu a zvýšili angažovanosť zamestnancov.

Nový demografický mix

Globálna populácia starne. Po rýchlom náraste populácie počas 20. storočia sa pôrodnosť v mnohých regiónoch zastavila. Do roku 2035 bude mať jeden z piatich ľudí na celom svete 65 alebo viac rokov.

Zároveň na pracovný trh neustále prichádzajú mladí ľudia. Mnohí z nich však nemajú zručnosti, ktoré by ich urobili zamestnateľnými. Výzvou je pomôcť im rozvíjať tieto zručnosti alebo – pre niektorých mladých ľudí – zvýšiť ich mobilitu, aby si mohli nájsť prácu inde.

Medzitým digitálni domorodci z milénia a generácie Z vstupujú do globálnej pracovnej sily s novými očakávaniami a orientáciou. Pri hľadaní zdravej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a príležitostí na sebavyjadrenie je ťažšie uspokojiť ich ako ich predchodcov. Je tiež ťažšie ich udržať.

Tieto demografické zmeny budú vyvíjať tlak na spoločnosti, aby navrhli úplne nové spôsoby, ako prilákať, udržať a rozvíjať talenty v rôznych lokalitách a vekových skupinách. Budú sa musieť držať skúsených starších pracovníkov a nájsť spôsoby, ako uľahčiť prenos hlbokých vedomostí týchto pracovníkov nastupujúcim generáciám.

Vedenie cez otázky

Žijeme v rýchlo sa meniacom, vyžadujúcom, na výsledky orientovanom svete. Nové technológie na nás chrlia množstvo informácií v nanosekunde. Chceme riešiť problémy okamžite, závery mať včera, odpovedať ihneď.

Od lídrov sa očakáva, že budú rozhodní, odvážni, charizmatickí a vizionári – že budú poznať všetky odpovede. Ironicky – ak budete odpovedať na tento tlak, môžete sa chytiť do pasce.

Lídri sa musia naučiť byť schopní odolať nutkaniu poskytovať riešenia a namiesto toho sa naučiť položiť otázku. Veľa lídrov si neuvedomujú obrovskej sile otázok- ako môžu generovať krátkodobé výsledky a dlhodobé vzdelávanie a úspech. Lídri na každej úrovni by sa mali naučiť pracovať s otázkami (Leading with questions).

Otázky sa javia ako fundamentálny/najvyšší manažérsky nástroj. Ako hovorí Jim Collins: „Vedenie z dobrého na skvelé neznamená vstúpenie s odpoveďami a následné motivovanie ostatných, aby nasledovali vašu spasiteľskú víziu. Znamená to pokoru, aby sme porozumeli faktom, ktorým doposiaľ dostatočne nerozumiete, aby ste získali odpovede a pýtali sa otázky, ktoré povedú k najlepšiemu možnému vhľadu.

Transparentnosť

Sebamanagement nie je možný bez informácií. Ak chcete, aby sa ľudia vedeli správne rozhodnúť, musia mať k dispozícii reálna dáta k rozhodnutiu. Musia vedieť, aký dopad malo ich rozhodnutie na hospodárske výsledky firmy. V niektorých firmách sú zamestnancom prístupné finančné ukazovatele spoločnosti, výstupy z hodnotení (aj managementu), kto na čom pracuje…

 

WELL-BEING ZAMESTNANCOV

Programy na podporu well-being

Po prepuknutí pandémie čoraz viac zamestnancov začalo hlásiť príznaky vyhorenia, psychických ochorení, nespavosti a pod.
Firmy si čoraz viac uvedomujú, že ak chcú, aby boli schopní zamestnanci podávať výkon, musia byť fit po stránke telesnej, emocionálnej a mentálnej.

Za týmto cieľom viaceré spoločnosti pripravujú vo zvýšenej miere aktivity na podporu well-being.

Vedúci pracovníci už roky experimentujú s rôznymi metrikami, ako je spokojnosť zamestnancov alebo angažovanosť, aby porozumeli svojim zamestnancom. Well-being sa stáva najnovšou metrikou, ktorú spoločnosti používajú na pochopenie svojich zamestnancov .

V roku 2022 organizácie pridávajú nové ukazovatele spokojnosti a pohody, ktoré hodnotia u zamestnancov fyzické, mentálne, finančné či emocionálne zdravie.

Spoločnosti intenzívne preškoľujú zamestnancov v téme Energy management, zvládaní stresu, či technikách na podporu mentálnej odolnosti.

Uvedomujú si, že fyzické zdravie je úzko prepojené s mentálnym zdravím.

 

Ste pripravení na budúcnosť?

Na základe popísaných trendov viete pripraviť rozvojové programy pre vašich zamestnancov… lebo zmena sa realizuje prostredníctvom ľudí.

ZDROJE:

https://hbr.org/2022/01/11-trends-that-will-shape-work-in-2022-and-beyond
https://www.bcg.com/publications/2017/people-organization-strategy-twelve-forces-radically-change-organizations-work

https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/new-ways-of-working-in-the-company-of-the-future/
https://www.bcg.com/publications/2018/corporate-purpose-to-matter-measure-it

ODPORÚČAME SI PREČÍTAŤ TIEŽ:

Ako sociálne siete zmenili správanie ľudí vo firmách – https://gtog.eu/ako-socialne-siete-zmenili-spravanie-ludi-vo-firmach/

Nové trendy v leadershipe – Prebieha v oblasti leadershipu revolúcia? – https://gtog.eu/nove-trendy-v-leadershipe-prebieha-v-oblasti-leadershipu-revolucia/