Aj vy ste si všimli, že pracovné napätie je za posledné roky najvyššie? … Množstvo práce sa zvyšuje. Pracovná doba oproti minulosti sa predlžuje. Udržiavať svoje know how aktuálne je priam nevyhnutnosťou. Ako človek stúpa kariérne vyššie, požiadavky sa stávajú čoraz náročnejšími …
Ako to všetko zvládnuť a zostať zdravý?

Odpoveď leží v posilňovaní psychickej odolnosti.
Môžeme sa hnevať na súčasnú dobu koľko chceme – to nám nepomôže. Jediným východiskom je rozvinúť si techniky, ktoré nám túto dobu pomôžu prežiť v čo najväčšej psychickej pohode. Nejde tu len o zvládanie stresu (krátkodobými technikami či dlhodobými stratégiami). Ide o samostatnú oblasť Adverzity management (AQ) – konštruktívne zvládanie náročných životných situácií.

Od čoho závisí, ako zvládame stres a záťažové situácie?

Samozrejme, tak ako vo veľa oblastiach, všetko závisí od nastavenia v našej hlave – od toho, ako vnímame danú situáciu.
Paul Scholtz takmer 10 rokov študoval odpoveď na túto otázku. Takmer 20 000 ľudí podrobil výskumu, až začal objavovať vzorce, ktoré poukazovali na to, prečo niekto zo záťažových situácií vzíde posilnený, kým iný pod nimi padá.
Zistil, že to, ako reagujeme na nepriaznivé podmienky, závisí od štyroch faktorov:

Kontrola – Koľko kontroly (vplyvu zmeniť ťažkú situáciu) si myslíte, že máte, keď prechádzate náročnou udalosťou? Niektorí ľudia upadnú do role ´obete´ – myslia si, že nič s danou situáciou nemôžu urobiť, prepadnú beznádeji, bezmocnosti, a tak sa dostávajú do vnútornej slepej uličky. Existuje však aj iná skupina ľudí, ktorí neustále pátrajú po spôsobe, ako zmeniť situáciu. Veria, že musí existovať spôsob, ako zmeniť aktuálny stav.

Identifikácia zdroja a miera vlastníctva pri riešení dopadov
Prvá časť – identifikácia zdroja hovorí o tom,  Kto tu v skutočnosti zlyhal? Aký diel z toho je vaša vina?
Čo konkrétne ste mohli urobiť lepšie? Ak nastane kríza, istá skupina ľudí upadne do sebaobviňovania (To je všetko moja chyba! Ja som taký idiot! Mal som to vedieť lepšie!). Títo ľudia si častokrát nahromadia klamstvá o sebe až za hranicu konštruktívnosti. Sú na seba príliš tvrdí.
Na druhej strane sú ľudia, ktorí vedia jasne odlíšiť svoj podiel viny od vplyvu iných faktorov, ktoré mali vplyv na vznik udalosti a vedia sa z tejto situácie poučiť. Ide o akceptovanie primeraného podielu viny za zapríčinenie udalosti a odvodenie si ponaučenia z tejto situácie.

Druhá časť poukazuje na mieru vlastníctva pri riešení dopadov – Kto je zodpovedný za urobenie poriadku s týmto neporiadkom? Ktorý diel výsledku môžete ovplyvniť?
Kto je zodpovedný za zmenu situácie: Vyrieši to niekto iný (je to ´čiasi´ zodpovednosť) vs. Ktorú časť nepriaznivej situácie môžem vyriešiť ja?

Dopady na ďalšie oblasti života – Zaujímavé je aj sledovať, do akej miery ľudia vnímajú, že nepriaznivá situácia bude ovplyvňovať ďalšie oblasti – Ako ďaleko adverzita zasahuje do ďalších oblastí vášho života?

Jedna skupina ľudí je pevne presvedčená, že zlyhanie, či ťažká situácia v jednej oblasti ich života bude silne prenikať do ďalších oblastí života (Strata práce povedie k strate bytu, rozpadu manželstva a ďalším katastrofám…). Sú presvedčení, že jedna udalosť zruinuje všetko. Títo ľudia majú častokrát tendenciu ku katastrofizovaniu.
Na druhom konci kontinua sú ľudia, ktorí jasne vedia olimitovať vplyv tlakov na jednu oblasť života. Nedovolia, aby sa problém z jednej oblasti rozpínal do ďalšej.

Trvanie – poukazuje na vnímanie trvácnosti nepriaznivej situácie. Ako dlho bude adverzita trvať?
Na jednej strane sú ľudia, ktorí vnímajú adverzitu ako konštantný stav: To sa nikdy nezmení. Takto to už bude navždy. Dokonca je tu zaujímavosť, že títo ľudia práve pozitívne momenty majú tendenciu vnímať ako dočasné a negatívne ako dlhotrvajúce.
Na druhej strane kontinua je skupina ľudí, ktorí si jasne uvedomujú, že raz sa nepriaznivá situácia skončí. Práve títo jedinci majú zdravú a prirodzenú tendenciu vidieť svetlo na konci tunela, bez ohľadu na to, aký dlhý je tunel. To, že vnímajú, že ťažké obdobie raz skončí, posilňuje ich schopnosť prežiť náročné obdobie.

Je možné meniť nekonštruktívne vzorce myslenia?
Samozrejme, že áno. Zmena je tvorená zmenou starých vzorcov myslenia a vedomím formovaním nových.

Prečo firmy potrebujú posilňovať adverzitu svojich zamestnancov

Ak by som mala preškoliť ľudí v jedinom tréningu
zameranom na osobnostný rozvoj,
tak je to tréning Adverzity managementu (AQ).
Prečo?
AQ je základom ďalších aspektov úspechu.

Tak ako na jedincov aj na firmy sú neustále vyvíjané tlaky: Potreba zdvihnúť úroveň očakávaní, produktivity či výkonu za účelom prežitia na trhu; zvyšujúce sa konkurenčné prostredie… Najväčší zdroj adverzity pre veľa organizácií sú však permanentné zmeny.

Ak chcú firmy čeliť zmenám, častokrát školia svojich manažérov v oblasti Change managementu. No to, v čom by mali prebiehať školenia prioritne, je preškolenie všetkých zamestnancov, ako zmeny zvládať – teda v Adverzity managemente. Zvýšiť u všetkých zamestnancov pripravenosť na zmenu.

Zmena sama o sebe nie je zdrojom konkurenčnej výhody. Skutočná konkurenčná výhoda je podmienená rýchlosťou, rozsahom a smerom s ktorou sa organizácia môže zmeniť. Zrýchlenie cyklu zmeny je závislé od pripravenosti zúčastnených. Ak ľudia nie sú psychicky na zmeny pripravení, ťažšie zvládajú prechodovú fázu od starého stavu k novému začiatku. Ak ľudí posilníte v AQ, je dokázateľné, že sú oveľa ochotnejší prijať, riadiť a vytrvať obdobie zmeny.

Zmena uhlu pohľadu znamená málo.
V skutočnosti však môže zmeniť všetko.

Žijeme v období enormných požiadaviek. Jedinou šancou, ako zostať v hre a psychicky zdravý, je vypestovať si techniky na zvládanie záťaže.

Tip na rozvoj: