Prístup orientácie na riešenie

Práve pri nastúpení nového milénia začal vznikať relatívne nový prístup k psychoterapii – zaujímavý smer hlavne medzi konzultantmi, koučmi a trénermi.

(Solution focused change) Výsledkovo orientovaný a oceňujúci spôsob uskutočňovania progresu © 2007, Coert Visser and Gwenda Schlundt Bodien

Články a knihy hlásali, že ide o prístup, ktorý je úplne odlišný od predchádzajúcich prístupov. Hlásali, že to bolo jednoduché, pozitívne a prekvapujúco efektívne. Približne v tomto čase niekoľko skupín ľudí v rozličných častiach sveta začali využívať tento prístup v organizačnom prostredí. V súčasnosti, takmer 10 rokov neskôr, títo priekopníci urobili významný progres. Objavili Model orientovaný na riešenie (solution focused model), ktorý je taktiež použiteľný aj mimo prostredia terapie. Kouči, tréneri, konzultanti a manažéri sa začali zaujímať o tento prístup, či o jeho časti. Toto im pomohlo byť efektívnejší v dosahovaní ich cieľov. Zároveň – tento prístup robil ich prácu príjemnejšou.

Nižšie sa nachádza opis Prístupu zameraného na riešenie. Vyvinuli sme jednoduchý, optimistický a zapamätateľný akronym, FORWARD, aby sme vám uľahčili začať používať a zapamätať si hlavné časti tohto modelu. V ďalšej časti uvádzame niekoľko príkladov, ako využiť Prístup zameraný na riešenie vo vašom pracovnom prostredí. Článok ukončíme možnými spôsobmi postupu vpred.

Čo je Prístup zameraný na riešenie?

Veľa autorov popisuje Prístup zameraný na riešenie ako proces, v ktorom odborníci podnecujú svojich klientov, aby si predstavili svoju želateľnú budúcnosť. Potom im začnú klásť otázky o klientových silných stránkach a zdrojoch a o veciach, ktoré išli správnym smerom a potom ich vyzývajú, aby urobili krok vpred. Často v tomto procese využívajú techniky, ako sú škálovanie, zázračná otázka, hľadajú otázku na výnimky a zvládanie.

FORWARD model

Nový a odlišný spôsob vysvetlenia Prístupu zameraného na riešenie (SFA = Solution Focused Approach) je prostredníctvom akronymu FORWARD. Písmenka tohto slova znamenajú:

[table id=2 /]

Opis jednotlivých krokov:

1. Sústreď sa na to, čo chceš, aby bolo odlišné

Prvý krok v tomto prístupe je obyčajne sústredenie sa na to, čo chce klient, aby bolo odlišné a prečo chce zmeniť práve to, čo chce. Tu môžeme dospieť k dvom túžbam pre zmenu:

 • v jeho živote sa vyskytuje niečo negatívne, čo chce prekonať (problém)
 • vyskytuje sa niečo pozitívne, čoho by chcel viac (nenaplnené ašpirácie)

V tomto prvom kroku Prístupu zameraného na riešenie kladiete otázky, ako sú:

 • Čo si želáš, aby bolo odlišné?
 • Čo je to, čo chceš zmeniť?
 • Čo je dôvodom, aby situácia bola odlišná?
 • Ako ťa súčasná situácia obťažuje?

Zaujímavý aspekt tohto prístupu je, že preskočíte analýzu a diagnózu problému. Analýza, prečo problém existuje a ako je dôležitý pre spôsobenie problému, nie je časťou prístupu. Namiesto toho, rozhovor nasmerujete k vytúženým záverom.

2. Želané závery sú robené špecificky

Ďalej sa sústredíte na špecifiká, ako si klient želá, aby situácia vyzerala. Inými slovami, čo budú konkrétne pozitívne výsledky zmeneného procesu? Dôležitým predpokladom pri uskutočňovaní akéhokoľvek úspešného zmeneného procesu je vedieť konkrétne, čo chce klient dosiahnuť. Keď ľudia začínajú formulovať ako chcú, aby vyzerali veci odlišne, častokrát sa stávajú šťastní a vyburcovaný. Sústredením sa na špecifické pozitívne ciele, sa meniaci proces v skutočnosti začne. V tomto kroku položte otázky ako sú:

 • Ako by si si želal, aby situácia vyzerala?
 • Čo chceš dosiahnuť?
 • Čo bude iné, až nastane úspešne zmena?
 • Čo budeš robiť inak?
 • Ako iní spoznajú, že zmena nastala?
 • Aké výhody ti to prinesie?

3. Opíš výsledky, ktoré sa už stali

Tretí krok spočíva v tom, aby sme sa pozreli na to, čo už je, čo už existuje. Je to ako pohľad na dopoly naplnený pohár. Toto má často nasledujúce silné pozitívne účinky:

 • ľudia sú zúčastnení pri hľadaní energie a nádeje. Ľudia majú tendenciu prehliadať dosiahnuté úspechy. Keď znovuobjavia čo už funguje dobre, často sa stávajú optimistickejšími a plnými nádeje
 • nájdu praktické myšlienky, ako uchovať to, čo funguje dobre a ako urobiť progres.

Nasledujúce otázky sú spojené s týmto krokom:

 • Čo obyčajne funguje dobre?
 • Čo sa ti už podarilo?
 • Čo ti pomohlo?
 • Čo predtým fungovalo?

4. Kedy sa úspech obyčajne deje?

Nasledujúci krok je zameraný na identifikáciu konkrétnej situácie v minulosti, v ktorej to išlo lepšie, v ktorej to fungovalo. Toto môže zahrňovať:

 • výnimky z problému – súčasný problém bol menej problematický,
 • či predchádzajúci úspech, situácia, ktorú chce klient riešiť, sa už v istom rozsahu vyskytuje

Keď máte identifikovať túto situáciu, pomôžu vám odpovede na otázky, ako:

 • Čo išlo dobre vtejto situácii?
 • Čo bolo odlišné v tejto situácii?
 • Čo spôsobilo, že sa to darilo?
 • Ako sity prispela k tomu, že to išlo?

5. Akcia: malý krok vpred

Potom, pozornosť prenesie k tomu, aby začal pozerať na to, ako predchádzajúci úspech je užitočný pre súčasnú situáciu. Tento ja v sa občas nazýva budovanie mostu medzi úspechom v minulosti a úspechom v budúcnosti. Sústredíte sa na urobenie jedného malého kroku vpred, namiesto urobenia veľkého skoku. Uskutočnenie jedného malého kroku má niekoľko výhod:

 • je to ľahšie: požadovaná energia, motivácia a dôvera sú minimálne
 • je to bezpečné: ak to nebude dostatočne fungovať, nebude veľmi stratený
 • je to povzbudzujúce: zacielenie na malý krok signalizuje niečo pozitívne, konkrétne už je tam veľa fungujúceho
 • je tam príležitosť efektu snehovej gule: prístup jedného malého kroku má prekvapujúci ďalší efekt: môže to viesť kefektu snehovej gule: jedno malé zdokonalenie môže neočakávateľné priniesť viac pozitívnych zmien.

S týmto krokom sú spojené otázky:

 • Čo je „primerané“ pre tvoju súčasnú situáciu?
 • Ktorý malý krok vpred môžeš urobiť?
 • Podľa čoho spoznáš, že malý krok funguje?

6. Dosiahnuté závery sú monitorované

Po malom kroku vpred sústredíte pozornosť na to, čo funguje lepšie. tento užitočný pohľad na zdokonalenie pomáha vnímať pozitívne zmeny, hlavne malé pokroky. Sústredenie sa na to, kde sa klient posunul, pôsobí podporujúco pri dosahovaní budúcich zmien. Po prvé, je to povzbudzujúce, keď si všimnete, že idete správnou cestou. Po druhé, poskytne vám to čistý pohľad na to, čo funguje a tak sa stáva ľahšie, urobiť ďalší krok vpred.

Otázky:

 • Čo ide lepšie?
 • Čo pomáha?
 • Čo si konkrétne robila, že to ide lepšie?
 • Čo ďalšie išlo lepšie?

7. Túžba po ďalších zmenách je robená explicitne

Ďalší krok je opýtať sa konkrétne, čo ďalšie túži klient dosiahnuť. Uskutočnenie tohto kroku vám pomáha skontrolovať klientovu motiváciu pre zrealizovanie ďalších zmien a prispôsobiť jeho ciele, ak je to potrebné. Aké benefity získame pýtaním sa na ďalšie zmeny, ktoré chce dosiahnuť?

 • motivačný – spomenutím si na to, prečo chceme, aby bolo niečo odlišné si opätovne vkladáme novú motiváciu pre zmenu
 • výborne nalaďujúci – vedie nás to kpríjemnému naladeniu vašich cieľov do popisu nových vecí, ktoré sa dejú alebo nových pohľadov, ktoré získavate
 • efektívny – chráni vás to pred robením prílišným konaním.

Otázka môže pomôcť klientovi, aby zrealizoval, čo už robil dostatočne a nepotrebuje, aby robil ďalšie zmeny. Otázky v tomto kroku môžu byť:

 • Akú ďalšiu zmenu potrebuješ?
 • Kedy budeš vedieť, že si už urobil dostatočný progres?

FORWARD model ako návod

FORWARD model je popisujúci model, nie predpísaný model. Sústreďuje pozornosť na to, aby opísal, čo sa udialo počas procesu orientácie na riešenie (SVchange). Jeho účel je inšpirovať vás, nie obmedziť. Poradie, v ktorom použiť tieto kroky, nie je povinné. Môžete sa tiež rozhodnúť, či vynecháte jeden alebo viac krokov keď budete využívať model. Považujte model za návod. Môžete voľne využívať tieto kroky, dopĺňať vaše vlastné chute, vône a experimentovať. Viete rozpoznať v prípadovej štúdii, ktorá je nižšie uvedená, ako je FORWARD model uchopený?

Prípadová štúdia: zlepšenie produktivity

Charles chce zlepšiť produktivitu jeho tímu, nakoľko je príliš nízka za posledných 5 mesiacov. Tím je v súčasnosti výkonný na 49% produktivity, zatiaľ čo mesačný cieľ je 63%. Charlsov krátkodobý cieľ je dostať sa späť na cieľ v limite troch mesiacov. Týmto spôsobom každý bude jasne vidieť, že tím je späť v správnych koľajach. To znamená viac bezpečnosti v práci pre každého v rámci tímu. V dodatku, to môže znamenať, že manažér business úseku sa môže menej znepokojovať nad tímom a nesiahne viac na Charlsov odchod. To môže byť dobré pre Charlsovu reputáciu. To môže tiež znamenať, že je schopný zvrátiť zle výkonnostný tím na dobre výkonnostný tím. Charles premýšľa nad tým, ako manažoval tím pred obratom k nižšej výkonnosti k lepšej výkonnosti. Organizoval tímové stretnutie, v ktorých diskutoval všetky vhodné informácie so svojím tímom a vyjadril znepokojenie. Pýtal sa tímu, aby prišiel s podnetmi ako zlepšiť finančnú výkonnosť. V dôsledku tohto, niekoľko dobrých myšlienok bolo prinesených von. Charles poznamenal, že členovia tímu robili viac stretnutí so zákazníkmi a predaj vzrástol rýchlo. Charles si uvedomuje, že nasledovné veci fungujú dobre: informovanie tímu, čo konkrétne robia dobre. Charles opätovne zorganizoval stretnutie tímu a robil rovnaké veci. Počas tohto času opätovne to vedie k rýchlemu uzdraveniu finančnej výkonnosti. Riešenia sa zmenili, aby boli opäť v rámci tímu, ale neboli naplno zužitkované. Na základe intervencie, ktorú Charles urobil, stali sa dostupnejšími a tak mohli byť použité, aby zlepšili výsledky.

Dva významy FORWARD modelu

Pre nás akronym FORWARD má dva významy. Prvý význam referuje o charakteristikách prístupu. Prístup zameraný na riešenie vám umožňuje, aby ste sa sústreďovali neustále na pomáhanie ľuďom posunom vpred v požadovanej oblasti. Druhý význam tohto slova referuje o tom, ako odborníci robia progres v porozumení a využívaní prístup zameraný na riešenie v širokej variete nastavení. Prvá oblasť použitia bola pre mnohých v kontexte personálneho koučingu, nadstaveného viac či menej k porovnaniu so psychoterapiou.

Výhody Prístupu zameraného na riešenie

Keď ľudia začínajú používať Prístup zameraný na riešenie, môže to byť výzva. Je potrebné, aby sa naučili nové zručnosti, hlavne klásť užitočné otázky. Taktiež je potrebné, aby sa odnaučili niekoľko vecí. Keď pracujú týmto prístupom, zanechávajú celkom istotne veľmi blízke veci, ako je analýza problému, nájdenie, kto klame a predovšetkým pozeranie sa na to, čo nie je správne. Keď sa naučíte zvládnuť tieto veci, výhody môžu byť obrovské.

Niektoré z výhod sú nasledovné:

 • Prístup zameraný na riešenie funguje prinajmenšom tak dobre, ako iné prístupy
 • Prístup môže byť uchopený veľmi široko. Mení sa to, aby to bolo užitočné pre narábanie so širokou mierou problémov a cieľov.
 • Funguje oveľa rýchlejšie, než iné prístupy.
 • Klienti sú spokojnejší so samým sebou a s meniacim sa procesom.
 • Odborníci, ktorí používajú model, aby pomohli druhým, sú spokojnejší so svojou prácou.

Nové použitie Prístupu zameraného na riešenie

Tieto pozitívne výsledky podnecuje veľa ľudí, aby začali používať tento prístup v širšom kontexte. Konzultanti, ktorí to používajú, za stávajú viac klientsky orientovaný. Naučili sa, ako pomôcť klientom formulovať ich vlastné ciele a nájsť ich vlastné riešenia na základe kladenia vhodných druhov otázok. Poznamenávajú, že klienti sa stávajú viac nezávislí, pretože zistili, že dokážu vyriešiť svoje vlastné problémy.

Prístup zameraný na riešenie v skupine

„Riešitelia“ tiež začínajú čoraz viac používať tento model pri riešení skupinových situácií. Po čase sa zistilo, že tento prístup môže byť použitý v skupinových situáciách, hlavne v rodinnej terapii, resp. v skupinách v rámci organizácie. Všetky kroky FORWARD modelu môžu byť ľahko použité v skupine. Môžete použiť model pri formulovaní cieľov, výmene informácií, čo funguje, identifikovaní krokov do budúcna atď.

Solution focused management

Špecifická výzva bola uskutočnená – ako urobiť tento prístup vhodnejším pre manažérov. Veľa ľudí bolo presvedčených, že manažéri taktiež môžu použiť techniky, aby pomohli svojim zamestnancom. Istý čas už však zápasíme s otázkou, ako jednať v situáciách, keď zamestnanci nepodávajú dostatočný výkon. Normálne kroky zamerané na riešenie sú konkrétne zacielené na pomoc ľuďom, aby robili progresy podľa vlastného výberu. Čo môže manažér robiť, keď zamestnanec sa nestretáva s minimálnymi požiadavkami, alebo keď správanie zamestnanca je neprijateľné, pretože je škodlivé pre iných, alebo organizáciu? Zistili sme, že v týchto situáciách ciele manažéra (organizácie) sú začiatočným bodom rozhovoru. Tieto situácie si žiadajú predovšetkým uskutočnenie kontroly namiesto pomoci. Premýšľaním a experimentovaním nad týmto sme vyvinuli nástroj, ktorý nazývame cieľové kontinuum. Vyvinuli sme spôsoby, v ktorých uznanie zamerania na riešenie a jasnosť môžu byť použité pre priamych ľudí.

Ďalší posun (Forward)

Prístup zameraný na riešenie nie je unikátny v tom zmysle, že prekrýva rozmer pozitívneho prístupu ako Oceňujúce otázky, Pozitívne deviačné podnety, Pozitívnu psychológiu a Manažment zameraný na silné stránky. Môžu sa tieto prístupy spojiť do jedného nového prístupu? Alebo budú sa vyvíjať viac či menej nezávisle jeden na druhom? Kto vie …? Jedna vec však vyzerá byť istá, prístup zameraný na riešenie neostane rovnaký. Bude sa vyvíjať naďalej.

Insoo Kim Berg odpovedala na nasledujúcu otázku: „Pozeráte sa na Prístup zameraný na riešenie ako na ukončený prístup alebo si myslíte, že sa bude naďalej vyvíjať a meniť? Začala sa smiať a odpovedala ihneď spôsobom neposlušného dieťaťa: „Oh nie, nie je ukončený. Pre každý model, aby zostal živý, bude potrebné, aby sa neustále udržiaval vo vývoji a obnovovaní sa“. Žiarivo sa zasmiala a pokračovala: „Potrebujeme šťastných mladých ľudí, ktorí to budú robiť“.