Produkty odkopíruje ktokoľvek, myslenie vašich ľudí nie. V čom sa rozvíjať v nasledujúcom roku?
V súčasnosti mnoho firiem robí plány, v akých témach rozvíjať svojich ľudí v 2021, resp. v budúcnosti. Prinášame vám prehľad oblastí, ktoré sú v súčasnosti najviac skloňované v súvislosti s tým, v čom rozvíjať vašich ľudí a ako sa udržať na trhu.

MYSLENIE

• Kreatívne myslenie, inovatívne myslenie – Nové a adaptívne myslenie je schopnosť človeka prísť s vynikajúcimi a jedinečnými nápadmi, ktoré sa dajú použiť v práci aj v osobnom živote.

• Kritické myslenie – myslenie o myslení, schopnosť pracovať s informáciami, posudzovať validitu prichádzajúcich informácií, premýšľať, či zaužívaný spôsob myslenia je ten najsprávnejší

• Komplexné riešenie problémov – Ide o schopnosť porozumieť problémom. Ide o zručnosť, ktorá zahŕňa objektívnu a systematickú analýzu problémov.

• Učenie, ako sa učiť – stávame sa celoživotnými študentmi. Naučíme sa jednu oblasť a už dôjde k radikálnej zmene v inej oblasti. Je na nás kladený tlak na schopnosť zorientovať s av informáciách, objaviť kľúčové princípy, schopnosť rýchlo vstrebať informácie – nároky na našu schopnosť a rýchlosť učiť sa.

• Transdisciplinárne myslenie – Mnoho dnešných globálnych problémov je jednoducho príliš zložitých na to, aby ich bolo možné vyriešiť jednou špecializovanou disciplínou. Tieto mnohostranné problémy si vyžadujú transdisciplinárne riešenia. Kým v minulosti boli oceňovaní tí, čo mali hlboké vedomosti len z jednej oblasti, v súčasnosti potrebujeme ísť do šírky (mať presah do viacerých odborov), schopnosť vidieť súvislosti a väzby medzi rôznymi odbormi, to, ako sa navzájom ovplyvňujú, či môžu ovplyvňovať, čerpanie nápadov z jedného odboru a presun do druhého budú cenené zručnosti.

• Dizajn thinking – Pri analýze situácií a riešení problémov zaujme dizajnérske myslenie odlišný prístup. Okrem obvyklých, štruktúrovaných prístupov k riešeniu problémov a analytických prístupov čerpá dizajnové myslenie skôr z „mäkkých obchodných zručností“ ako z technických. Pri vývoji kreatívnych riešení využíva dizajnové myslenie aj kreativitu, systémové uvažovanie a intuíciu. S dizajnovým myslením môžete ľahko vyriešiť zložité problémy a prísť s požadovanými riešeniami pre vašich klientov, ktoré by mohli viesť k vášmu úspechu v práci.

DIGITÁLNE ZRUČNOSTI

• Digitálne zručnosti, mediálna gramotnosť – Dnešná definícia počítačovej gramotnosti je zastaraná. Časy, keď schopnosť ovládať počítač a používať kancelárske aplikácie sú jediné zručnosti potrebné pre úspešnú kariéru, sú preč. Využívanie technológií za cieľom zefektívnenia práce, komunikácie, podpore tvorivosti a inovácií; Prezeranie, hľadanie, filtrovanie dát; Manažovanie dát či Vyhodnocovanie dát sa stáva nevyhnutnosťou.

Gramotnosť v nových médiách je určite jednou z najdôležitejších zručností zamestnateľnosti do budúcnosti. Používanie rôznych digitálnych médií sa pomaly stáva štandardom „počítačovej gramotnosti.“ Medzi tieto nové médiá okrem iného patria napríklad blogovanie, sociálne médiá, online publikácie, digitálne hry, virtuálna realita, rôzne nástroje na virtuálne meetingy a zefektívňovanie práce na týchto meetingoch.
Tento rok umožnili údaje z LinkedIn a online výučbovej platformy Coursera sledovať s bezprecedentnou presnosťou typy špecializovaných zručností potrebných pre pracovné miesta zajtrajška, ktoré sú žiadané vo viacerých rozvíjajúcich sa profesiách. Medzi tieto „prierezové“ zručnosti patria špecializované zručnosti v oblasti produktového marketingu, digitálneho marketingu a interakcie človeka s počítačom.

SOCIÁLNE ZRUČNOSTI

• Komunikácia – Komunikácia je základ. Ide o oblasť, ktorá nestarne. Ak človek ovláda kľúčové princípy ako odkomunikovať správu, aby mala želaný dopad, pozná techniky, ako porozumieť druhým, resp. prostredníctvom rôznych nástrojov vyriešiť náročné situácie tak, že sa napätie zmierni, získava nesmiernu výhodu v spolupráci s druhými.

• Kolaborácia, Virtuálna spolupráca – Pokrok v technológii umožnil ľuďom na celom svete spolupracovať prostredníctvom vzdialených virtuálnych tímov. Budeme potrebovať nájsť najefektívnejší a najhospodárnejší spôsob, ako zabezpečiť fungovanie systému vzdialenej pracovnej sily.

• Schopnosť presviedčať – stroje sú nás schopné sčasti nahradiť v oblasti myslenia. V oblasti práce s emóciami už nie. Preto sa stanú cennými schopnosti presviedčať, vyjednávať, pôsobiť na emócie druhých.

• Medzikultúrna kompetencia – sve je globalizovaný. Čoraz viac sa dostávame do styku s rôznymi kultúrami a zvykmi. Medzikultúrna kompetencia je schopnosť človeka reagovať a primerane sa prispôsobiť medzikultúrnemu prostrediu, najmä pri práci so zahraničím.

OSOBNÝ RAST

• Sebauvedomenie – čím je doba náročnejšia, tým viac potrebujú ľudia rozumieť sami sebe – svojej podstate, potrebám, motívom, ale aj reakciám pod tlakom.

• Adaptabilita – jedinou konštantou je zmena. Naučiť sa všímať si meniace sa trendy, rýchlosť reakcie na meniacu sa situáciu, akceptovanie zmeny ako ´súčasť hry´ sa stáva kľúčovou. Nie je možné vybudovať adaptabilnú organizáciu bez adaptabilných ľudí.

• Psychická odolnosť, reziliencia, stresová tolerancia – nároky doby sa zvyšujú. Viac, že kedykoľvek predtým je potrebné naučiť sa ako pracovať so situáciami záťaže, osvojiť si techniky spracovania náročných situácií, osvojenie si zdravého životného štýlu, ktorý nám zabezpečí, že budeme schopný podávať výkon. Firmy budú čoraz viac investovať do programov mentálneho zdravia zamestnancov. Zdravie a práca na ňom je však prioritou každého človeka.

MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI

Manažérskymi zručnosťami budúcnosti sa dlhodobo venuje Gary Hamel, ktorý je jedným z najvplyvnejších postáv v oblasti manažmentu.
• Podpora odvážneho myslenia – Všetci CEO a podnikatelia tvrdia, že na to, aby obstáli, potrebujú odvážne myslenie. Paradox: Organizácie sú uväznené v režime opatrného myslenia. Dnes je najdôležitejšou otázkou pre každú firmu otázka: Meníme sa rovnako rýchlo, ako svet okolo nás? Dostať sa z chvostu na špičku si vyžaduje kompletný prepracovaný systém managementu firmy – to, ako firma plánuje, zostavuje rozpočet, prideľuje zdroje, hodnotí výkon, prijíma a odmeňuje zamestnancov.

• Disruptive leadership – Nový model vysoko výkonného vodcu zdôrazňuje význam vodcov, ktorí sú odborníkmi pri vytváraní príležitostí a kapitalizácii toku vedomostí. V tomto modeli je novým zdrojom konkurenčnej výhody vodca, ktorý dokáže prepojiť zdroje a ľudí, a tak vybudovať inovačný ekosystém. To umožňuje firme rýchlo uviesť na trh solídne nápady a zásadne sa rýchlo prispôsobiť zmenám tým, že sa neustále a znovu narušujú.

• Budovanie agilných tímov – Jedinou šancou na prežitie je schopnosť rýchlej adaptácie na čím ďalej viac premenlivé podmienky. A tej musí byť schopné predovšetkým vedenie firiem a organizácií, ktoré bude mať za úlohu transformovať svojej organizácie do decentralizovaných sietí malých tímov, adaptívnych, agilných. Začnú sa stierať hranice medzi tým, či zamestnanec patrí do môjho resp. tvojho tímu.

• Schopnosť pozrieť sa pravde do očí – Je dôležité, aby mal líder odvahu čeliť nepríjemným faktom. Líder musí byť pripravený konfrontovať budúcnosť, nie ju spochybňovať. Nájsť nesúhlasné prejavy vo vašej organizácii, dať im priestor. Iba tak sa dokáže celá firma rýchlo prispôsobiť novej situácii. Kľúčovou sa stane schopnosť neustále skúmať neobyčajné obchodné modely a klásť si otázky, ktoré nabúrajú predsudky, presvedčenia a dogmy vo vašom odvetví.

• Práca s chybou, zlyhaním – Podpora inovovania je jedna vec, schopnosť pracovať so zlyhaním ďalšia. Avšak veľká časť tejto podpory experimentovania a tolerancie zlyhania zmizne, keď tieto zlyhania stoja spoločnosť čas a peniaze. Manažér si potrebuje osvojiť techniky práce so zlyhaním – odstrániť odchýlku a udržať motivovaný tím.

• Vedenie cez otázky – Od lídrov sa tradične očakáva, že budú rozhodní, odvážni, charizmatickí a vizionári, že budú poznať všetky odpovede. Ak budete odpovedať na tento tlak, môžeme sa chytiť do pasce. Líder sa musí naučiť byť schopní odolať nutkaniu poskytovať riešenia a namiesto toho sa naučiť položiť otázku. Lídri potrebujú využiť silu otázok – ako môžu generovať krátkodobé výsledky a dlhodobé vzdelávanie.

Vedenie zmeny a zvládanie emócií ľudí – viac než kedykoľvek inokedy je kľúčové, aby mali manažéri zručnosti manažovania zmeny a práce s emóciami ľudí, ktoré popri tom vystanú.

Vedenie ľudí na diaľku – To, čo sa začalo ako cvičenie krízového riadenia, sa teraz zmenilo na strategickú tému. Nájsť vhodné nástroje a riešenia na virtuálne spojenie, nastavenie pravidiel spolupráce, udržiavanie tímového ducha, podpora angažovanosti jednotlivcov a tímu, zabezpečovanie plnenia úloh … Vedenie v odľahlom svete si vyžaduje nové kompetencie a štýly vedenia.

Aktualizácia zručností

Podľa Svetového ekonomického fóra drvivá väčšina podnikových lídrov (94%) teraz očakáva, že si zamestnanci osvoja nové zručnosti v zamestnaní – čo je prudký nárast zo 65% v roku 2018.
Podľa 39% zamestnávateľov sa školenie bude uskutočňovať interne. Ako však poznamenal profesor Schwab, toto bude doplnené online vzdelávacími platformami (16% školení) a externými konzultantmi (11% školení).
Pandémia urýchlila trend online rekvalifikácie. Od apríla do júna tohto roku zaznamenala Coursera štvornásobný nárast počtu ľudí, ktorí sami hľadajú príležitosti.
Počet zamestnávateľov, ktorí svojim zamestnancom poskytujú príležitosti na vzdelávanie online, sa päťnásobne zvýšil.

Máme na výber?

Polovica z nás bude musieť v priebehu najbližších piatich rokov znovu zmeniť kvalifikáciu, kvôli automatizácii a ekonomickým dopadom pandémie. Toto zistenie vyplýva z tretieho vydania správy Future of Jobs,  ktoré publikovalo Svetové biznis fórum. Správa mapuje zmeny na trhu, pracovné miesta a  zručnosti budúcnosti.

Budúcnosť nemáme pod kontrolou. Jediné, na čo máme dosah je náš vlastný rozvoj (do akej miery budeme pripravený na potreby trhu), resp. môžeme ovplyvňovať rozvoj ľudí vo firme. Investovanie do ľudí je dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Firmy neprospievajú kvôli produktom, ale kvôli ľuďom, ktorí pre firmu pracujú. Rozvíjajte svojich ľudí v oblastiach, ktoré vám zabezpečia konkurenčnú výhodu.

Sumár

Zdroje:

https://mobilemonkey.com/articles/skills-for-the-future-workforce
https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2019-04/skills%20for%20the%20future%20conclusions_0.pdf
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/skills-forecast-key-eu-trends-2030
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/
https://www.iftf.org/futureworkskills/
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/